YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 90352
Wszystkie wizyty: 412476
Odsłon dzisiaj: 1310
Liczba odsłon: 2099942

slide
slide
slide
Projekt Współpracy Szkół dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Erasmus+ wdrażany przez trzy kraje europejskie: Polskę, Bułgarię i Portugalię
  

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Ocalmy od zapomnienia

 

O projekcie

Ocalmy od zapomnienia” to projekt Programu ERASMUS+ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach przez trzy kraje partnerskie: Polskę, Portugalię i Bułgarię przez 24 m-ce.
 

Czas realizacji

17.12.2018 – 16.12.2020

Grupy docelowe

W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów, natomiast w mobilnościach do krajów partnerskich będzie uczestniczyło 34 uczniów i 9 nauczycieli. Koordynatorem będzie strona polska, a kraje partnerskie będą ją wspierały w wybranych obszarach.

 

Wartość dofinansowania projektu

109 000 Euro (471 108,90 PLN)

Cele i projektu

Głównym celem projektu jest wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak również promowanie folkloru, odtworzenie tradycji ludowych krajów Unii Europejskiej, poszerzenie kompetencji gastronomicznych, uświadomienie wagi uczenia się języków obcych i kompetencji informatycznych. Rezultatem projektu będzie innowacja pedagogiczna "Ocalmy od zapomnienia" wdrożona przez kraje partnerskie, podzielona na 4 części:

 

I Taniec ludowy drogą do poznania kultury Europy

II Kuchnia regionalna jako ważny aspekt europejskiej kultury

III Obiekty Europejskiego dziedzictwa kulturowego

IV Języki obce kluczem do poznania dziedzictwa kulturowego Europy


Każda część będzie włączona do obowiązkowego programu nauczania z: wychowania fizycznego, technologii gastronomicznej, geografii i tandemowego nauczania historii. Wdrożona będzie nowoczesna metoda nauczania języków obcych CLIL.


Planowane działania

W ramach osiągania w/w celów i ich oceny planujemy następujące działania:

 • organizowanie przez partnerów spotkań z ciekawymi ludźmi w swoich regionach w celu kultywowania i odtwarzania tradycji kulinarnych, aby zgromadzić przepisy kulinarne i umieścić je w książce kulinarnej przygotowanej przez partnerskie szkoły pt.: "Regionalne smaki",
   
 • organizowanie krótkoterminowych wymian uczniów w celu zdobycia umiejętności i kompetencji kluczowych: nauka języków obcych w międzynarodowym otoczeniu wielojęzycznych środowisk szkolnych i przygotowania się do europejskiego festiwalu tradycji, kultur i obrzędów narodowych, organizowanego w Polsce,
   
 • krótkie programy szkoleniowe dla nauczycieli w celu opracowania programu zajęć z zakresu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
   
 • realizowanie wspólnie z rówieśnikami i nauczycielami ze szkół partnerskich projektów eTwinning, umieszczanie zdjęć na platformie eTwinning obrazujących zabytkowe miejsca, które warto obejrzeć w swoich regionach,
   
 • zorganizowanie w szkołach spotkań wielopokoleniowych (dziadkowie, rodzice, wnuki, itp.) o różnej tematyce: wspólne gotowanie wylosowanej potrawy z kraju partnerskiego, wspólny taniec kraju partnerskiego, wyszukanie i zaprezentowanie pięciu najważniejszych obiektów objętych szczególną ochroną UNESCO,
   
 • wdrożenie we wszystkich szkołach partnerskich innowacji pedagogicznej "Ocalmy od zapomnienia" polegającej na włączeniu do programów nauczania wychowania fizycznego, geografii, technologii gastronomicznej i historii poszczególnych części opracowanego przez partnerów programu zajęć oraz nauczania j. angielskiego metodą CLIL i tandemową,
   
 • porównywanie wyników comiesięcznej analizy przebiegu projektu z jego założeniami w zakresie postawionych celów,
   
 • prowadzenie copółrocznej ewaluacji projektu, prowadzenie ewaluacji wybranych zagadnień z chwilą zakończenia działań (szczególnie działań lokalnych w krajach partnerskich, związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami i projektami eTwinning),
   
 • upowszechnianie rezultatów projektu.

 

Efekty projektu

Z realizacji tego projektu odniosą korzyści nie tylko bezpośredni uczestnicy, ale również pozostali uczniowie i nauczyciele szkół, a także otoczenie społeczno-gospodarcze szkół partnerskich. Poprzez postawy młodzieży uczęszczającej do naszych placówek, model kształtowania kompetencji poszanowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Europy oraz wdrożenie innowacji pedagogicznej będą powszechnie wykorzystywane po zakończeniu projektu, jako skuteczne narzędzia w ochronie dziedzictwa kulturowego, w walce z barierami, ograniczeniami, uprzedzeniami i w budowaniu kultury włączenia społecznego.


REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE

 


 

 

Projekt  "PROFESJONALNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PROFESJONALNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”

 

WNIOSEK ucznia o praktyki zagraniczne

 

 


 

Projekt  
"Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Wartość projektu: 2464620,89 zł. Wartość dofinansowania: 2094927,76zł.

 


Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych projektów unijnych znajdują się na starej stonie internetowej w zakladce menu Strona archiwalna. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach zrealizował następujące projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

Projekt 
„DOBRA SZKOŁA – BLISKO DOMU”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

O projekcie

W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 17 sierpnia 2010r. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach podpisało umowę
z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Dobra Szkoła – Blisko Domu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Starosta Powiatu Białobrzeski – Andrzej Oziębło i  Wicestarosta Powiatu – Artur Pastuszka

Wartość projektu: 1 914 751,00 PLN,
Wartość dofinansowania:
1 632 345,27 PLN

Beneficjent Projektu: Powiat Białobrzeski, twórca i realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim służące podniesieniu zatrudnialności absolwentów szkoły, zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów. W projekcie przewidziano szeroki zakres działań zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i technicznych zmierzających do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych zwłaszcza na kierunkach technicznych, oraz wyposażenia ich w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

Czas realizacji
01.09.2010 – 30.06.2013

Grupy docelowe
Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie liceum profilowanego, technikum
w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik informatyk oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Planowane działania

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs prawa jazdy kat. B, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne (jazdy). Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu
 2. Zakup podręczników, materiałów dydaktycznych i oprogramowania testowego dla uczestników kursu prawa jazdy
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs barmański przeznaczone dla uczennic
 4. i uczniów klas technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych
 5. Zakwaterowanie podczas szkolenia, wyżywienie, dojazd na szkolenie dla uczestników kursu barmańskiego
 6. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji komunikacja w języku obcym skierowane do wszystkich uczestników projektu.
 7. Wyposażenie laboratorium języków obcych, zakup słowników i podręczników do nauki języka obcego
 8. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych grafika komputerowa w celu przygotowania do dalszego kształcenia na kierunkach elektronicznych i informatycznych. W zajęciach mogą brać udział uczniowie liceum profilowanego – profil zarządzanie informacją i technikum w zawodzie technik informatyk
 9. Wyposażenie pracowni komputerowej, zakup oprogramowania i podręczników
 10. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne gastronomia mające na celu przygotowanie uczniów technikum w zawodzie technik organizacji usług
 11. gastronomicznych do konkursu gastronomicznego
 12.  Wyposażenie pracowni gastronomicznej
 13. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne muzykologia skierowane do uczniów zespołu MISZ-MASZ oraz dla kandydatów do zespołu obejmujące naukę tańca, choreografii i muzyki.
 14. Zakup strojów dla zespołu
 15. Współpraca z pracodawcami w celu organizacji praktyk uczniowskich
 16. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne obsługa hoteli mające przygotować uczniów i uczennice do pracy w hotelarstwie
 17. Zakup komputerów i materiałów dydaktycznych
 18. Badanie potrzeb edukacyjnych i kierunków w których rozwija się lokalny rynek pracy.
 19. Promocja projektu, poprzez reklamę w mediach, na stronach WWW projektu, organizację Dni Otwartych w szkole
 20. Wycieczki tematyczne dla uczestników projektu oraz zajęcia specjalistyczne wyjazdowe dla klas o profilu sportowym
 21. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczniów biorących udział w projekcie
 22. Zakup wyposażenia sali służącej rozładowywania stresu – ścianki wspinaczkowej

 


Projekt
  „INNOWACJA EDUKACYJNA – ZDROWIE, SPORT,URODA”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


O projekcie
W dniu 11 stycznia 2011r. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Innowacja Edukacyjna – Zdrowie, Sport, Uroda”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Starosta Powiatu Białobrzeski – Andrzej Oziębło i  Wicestarosta Powiatu – Adam Bolek
 

Wartość projektu: 1 949 170,50 PLN,
Wartość dofinansowania: 1 700 651,25 PLN

Beneficjent Projektu: Powiat Białobrzeski, twórca i realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim służące podniesieniu zatrudnialności absolwentów szkoły, zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów. Działania te będą uzupełnione poprzez doposażenie placówki w nowoczesne materiały dydaktyczne. Realizacja projektu ma także na celu podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców i mieszkanek powiatu i wyposażenie ich w uniwersalne umiejętności i kompetencje zawodowe, pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

Czas realizacji: 01.03.2011 – 31.12.2013

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w ramach Technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, łącznie 50 osób z grupy uczniów/uczennic.

Planowane działania:

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs instruktora fitness, obejmujące zajęcia  teoretyczne i praktyczne. Celem zajęć będzie zdobycie uprawnień instruktorskich.  Zagwarantowane będzie dla uczestników również zakwaterowanie podczas szkolenia, dojazd  i wyżywienie.
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne Dietetyka
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji komunikacja w języku obcym skierowane do wszystkich uczestników projektu.
 4. Wyposażenie laboratorium języków obcych, zakup słowników i podręczników do nauki języka obcego
 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – trening sportowy
 6. Wyposażenie Sali gimnastycznej min: płotki, drążki do fitness, równoważnie, trampoliny, maty, stepery oraz inne przeznaczone do zajęć fitness.
 7. Zakup komputerów, oprogramowanie i podręczników niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych
 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne muzykologia skierowane do uczniów zespołu MISZ-MASZ oraz dla kandydatów do zespołu obejmujące naukę tańca, choreografii  i muzyki.
 9. Współpraca z pracodawcami w celu organizacji praktyk uczniowskich
 10. Badanie potrzeb edukacyjnych i kierunków w których rozwija się lokalny rynek pracy.
 11. Promocja projektu, poprzez reklamę w mediach, na stronach WWW projektu, organizację Dni Otwartych w szkole
 12. Wycieczki tematyczne dla uczestników projektu
 13. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczniów biorących udział w projekcie
 14. Wakacyjne warsztaty psychodietetyki (wyjazdowe)
 15. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – „Uroda” obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę kosmetyki
 16. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne „Kurs Masażu Klasycznego  i Segmentacyjnego” – szkolenie wyjazdowe

 


Projekt 
„Nauka to potęgi klucz”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 

O projekcie                                                                                           
Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne podpisało umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na dofinansowanie projektu „Nauka to potęgi klucz”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Prezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego pan Adam Świeczko, Skarbnik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego pani Grażyna Grela

Wartość projektu: 161 200, 00 PLN,
Wartość dofinansowania: 136 960,00 PLN                 
                                                    

Beneficjent Projektu: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne. Partner: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach. 
Realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia matematycznego w Technikum należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim  zmierzających do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych zwłaszcza na kierunkach technicznych, oraz wyposażenia ich w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.
Zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów.

Czas realizacji
01.09.2010 – 20.06.2011

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowi  grupa uczennic i uczniów z Technikum.

Planowane działania:

 1. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki.  Zajęcia przeznaczone są dla grupy uczennic i uczniów  z Technikum  (8 dziesięcioosobowych grup ).
 2. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole oraz konsultacje przez Internet, nauczanie w  programie „Korepetytor”.
 3. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczennic i uczniów biorących udział w projekcie.
 4. Efektywny program doradztwa zawodowego. Zdobycie wiedzy o obecnej  i przyszłej sytuacji na rynku pracy.
 5. Zakup zbiorów zadań z matematyki do programu „Korepetytor”.
 6. Promocja projektu, poprzez reklamę lokalnej prasie, na stronach WWW projektu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych projektów unijnych znajdują się na starej stonie internetowej w zakladce menu Strona archiwalna.

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony