YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 90350
Wszystkie wizyty: 412474
Odsłon dzisiaj: 1294
Liczba odsłon: 2099926

Biblioteka – historia

Historia Biblioteki

W 1958 roku powstaje w Białobrzegach filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po 10-ciu latach, począwszy od września 1968 r., filia uzyskuje samodzielność i powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Wtedy tam organizuje się Bibliotekę szkolną od roku 1968. W rok później  biblioteka ZSZ liczyła 476 tomów. W stosunku do potrzeb szkoły księgozbiór biblioteki był bardzo skromny, nie zaspakajał minimum czytelniczego w szkole.

Biblioteka czynna była tylko 3 godziny tygodniowo, mieściła się w sali polonistycznej w dwóch szafach, a opiekunką jej była Regina Gardynik,  nauczycielka języka polskiego. Szczególnie dbała o rozwój czytelnictwa. Organizowała wystawki książek  m.in. na  Dni Oświaty Książki i Prasy oraz założyła koło  recytatorskie, z którym to przygotowywała  montaże  na wszelkie uroczystości szkolne. Starała się o to, by zbiory biblioteki szkolnej powiększały się z roku na rok. W styczniu 1971 roku biblioteka liczy 1283 wol., ale nie udało się zwiększyć czytelnictwa, a wręcz przeciwnie spadło do 2,3 książki na jednego  ucznia. Spadek czytelnictwa spowodowany był ograniczoną ilością godzin wypożyczania książek (3 godz. tygodniowo), jak również pracami związanymi z  powiększeniem  biblioteki,  tzn. zakupy,  inwentaryzacja, opracowywanie zbiorów. Chociaż czytelnictwo za I i II okres roku szkolnego 1971/72 wzrosło do 5,8 wypożyczonej książki na jednego ucznia. Cel sprzed roku nie został osiągnięty, ponieważ warunki  pracy były bardzo trudne.

         Pani Gardynik robiła wszystko, aby upowszechniać książkę mimo innych obowiązków jakie miała w tej szkole. Do biblioteki systematycznie dokupowano lekturę z zakresu języka polskiego oraz lektur pedagogiczno – metodycznych w miarę zapotrzebowania wychowawców i nauczycieli przedmiotów.

         Na rozwój czytelnictwa i upowszechniania książki pracowali  wychowawcy klas jak również w dużej mierze wspomniana pani  Gardynik, która przypominała nauczycielom, aby rozwijali pracę pedagogiczną z uczniami i żeby uczniowie czytali więcej niż  do tej pory.

Czytelnictwo z każdym rokiem wzrastało, księgozbiór powiększał się, a trudna sytuacja lokalowa była nadal problemem numer jeden. Książki mieściły się w dwóch szafach, układane były w dwóch rzędach  na półce  i mieściły się  w jednej z sal do języka polskiego.

         Do 1976 r. szkoła nie posiadała własnego budynku, korzystała  z pomieszczeń Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego i Państwowego Ośrodka Maszynowego. W latach 1975 – 1976 trwała budowa obecnego budynku Zespołu Szkół Zawodowych, do którego przeniesienie nastąpiło we wrześniu 1976 roku. W nowym obiekcie rozpoczęła działalność biblioteka szkolna w samodzielnym pomieszczeniu. W początkowym okresie działalności zwrócono uwagę na urządzanie biblioteki.

         Rok 1976 to przede wszystkim działalność kółek zainteresowań,  a także rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży. Zaangażowanie młodzieży w pracach na rzecz szkoły było duże. Każdy uczeń tej szkoły pracował w czynie społecznym na rzecz szkoły. Były to prace w urządzaniu pracowni, zagospodarowaniu terenu wokół  szkoły, a także urządzeniu biblioteki szkolnej. Założono, że „każdy uczeń powinien przepracować 40 godzin społecznie”. Dbano również o podręczne biblioteczki w klasopracowniach, gromadzono, uzupełniano księgozbiór i bardzo skrupulatnie śledzono nowości wydawnicze. Efektem współpracy nauczycieli z bibliotekarzem (Krystyną Woźną), powiększył się księgozbiór i w lutym 1977 roku liczył 3600 tomów.  Budżet na zakup książek był wystarczający. Bardzo dobrze pracował także aktyw uczniów, który oprócz pomocy przy wypożyczaniu książek pomagał przy kompletowaniu biblioteczek podręcznych do pracowni, których 7 było. Biblioteczki podręczne były w następujących pracowniach: języka polskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii  i wychowania fizycznego.

         W następnym roku szkolnym uporządkowano stare karty, a założono nowe karty ucznia – czytelnika dla wszystkich uczniów korzystających z biblioteki. Powiększał się księgozbiór, książek przybywało i bardzo dobrze, gdyż jednym z założeń dyrektora szkoły była dewiza: „Nie ma lekcji w bieżącym roku bez pomocy naukowych”, a przecież książka to pierwsza pomoc naukowa.

         Następne lata to dalszy rozwój biblioteki szkolnej, w której to zaczęto prowadzić systematycznie katalogi oraz prace z czytelnikiem m.in. poprzez lekcje biblioteczne, indywidualne rozmowy oraz organizowanie apeli szkolnych dotyczących różnych, ważnych rocznic. Młodzież była coraz aktywniejsza, przez co  z roku na rok zwiększało się zainteresowanie książką i prasą.

        Wpływ biblioteki na rozwój i efektywniejszą pracę nauczycieli wynika także z komputeryzacji placówki(od 1996 roku). Komputeryzacja usprawniła pracę biblioteki, przez co nauczyciele bibliotekarze mogą poświęcić więcej czasu na pracę pedagogiczną.

       W bibliotece starano się objąć czytelnictwem 100 % uczniów, – organizowano różne uroczystości szkolne, takie jak: apele  z okazji Święta Pracy, Dni Oświaty, Książki i Prasy,  Dzień Zwycięstwa, Święto Ludowego Wojska Polskiego, Dzień Komisji Edukacji Narodowej itp.

- ważne wydarzenia historyczne, polityczne, społeczne i kulturalne wiązano z propagandą i czytelnictwem książek
i czasopism;

- wyrabiano kulturę czytelniczą i biblioteczną poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych;

- umiejętnie dobierano lekturę naukową w związku z tematyką lekcji  oraz  pogłębianiem wiedzy  i  zainteresowaniami  czytelników;

- ściśle współpracowano z nauczycielami i organizacjami młodzieżowymi  działającymi  w  szkołach;

- przygotowywano konkursy czytelnicze celem propagowania  książki;

- współpracowano z bibliotekami innych sieci w mieście tj. publiczną, pedagogiczną i Domem Kultury, organizowano wspólne imprezy czytelnicze, spotkania autorskie i dyskusje nad książką;

- urządzano okolicznościowe wystawki, gazetki, plansze i hasła.

Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym skupiają się wszelkie działania dydaktyczne i wychowawcze, powiązane ściśle z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Biblioteka zapewnia przede wszystkim dostęp do źródeł informacji, jest źródłem wiedzy i rozrywki. Przyczynia się do wyrabiania nawyku sięgania po książkę i czasopisma przez co czytelnik rozwija swoje zainteresowania, pogłębia przeżycia estetyczne i emocjonalne oraz wzbogaca słownictwo co procentuje  w przyszłości.

         Nauczyciele – bibliotekarze czynili i czynią starania aby przede wszystkim przygotować ucznia od najmłodszych lat do świadomego uczestnictwa w kulturze, do roli użytkownika informacji, który racjonalnie będzie korzystać z różnych źródeł informacji pomocnych w  ustawicznym   samokształceniu.

Atrakcyjne metody i formy pracy, pogodna, przyjazna atmosfera oraz podmiotowe traktowanie ucznia sprawiają, że uczniowie czują się  swobodnie,  są  doceniani  i  wyróżniani.

Swobodna, wolna od przymusu atmosfera i bezpośredni, serdeczny, nieskrępowany ocenami szkolnymi kontakt ucznia z bibliotekarzem i jego życzliwa porada stwarzają szansę prawidłowego obcowania uczniów  z  różnymi źródłami informacji bibliotecznej.

         Biblioteka szkolna pełni funkcje ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole. Od początku pełniła i pełni służebną rolę wobec swoich czytelników tj. uczniów i nauczycieli w zakresie zaspakajania potrzeb edukacyjnych, kulturalnych oraz trwale zaznaczają ślad w historii swoich szkół.

Czytelnictwo w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych  w wybranych latach:
Źródło: Sprawozdania z działalności biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Białobrzegach.

Rok szkolny

Ilość czytelników

Ilość wypożyczeń

Średnia na jednego ucznia

1969/1970

263

1134

4,3

1970/1971

309

2978

2,6

1971/1972

316

1897

6,0

1976/1977

623

6853

11,0

1981/1982

621

9640

15,3

1982/1983

582

9143

15,7

1983/1984

646

7238

11,2

1984/1985

720

7555

10,5

1985/1986

580

7294

12,6

1986/1987

710

7681

10,8

1987/1988

755

7179

9,5

1988/1989

774

8826

11,4

1992/1993

1124

6856

6,1

1993/1994

1238

5447

4,4

1994/1995

1250

6025

4,9

1996/1997

1300

5273

4,0

1998/1999

1303

5210

4,0

1999/2000

1204

6019

5,0

2000/2001

1186

7354

6,2

2001/2002

854

5550

6,5

opracowanie:  Krystyna Kozłowska

BIBLIOTEKA OBECNIE

Rola naszej Biblioteki Szkolnej jest szczególna, ponieważ służy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom. Szczególnie uczniowie całymi dniami pracują, aby poznać wszystkie informatory, leksykony, encyklopedie, bibliografie, czasopisma… To nauczyciel bibliotekarz pomaga i wprowadza ich w świat nauki i informacji. Potrzeby czytelników stale rosną, mimo to nie rezygnujemy ze starań o utrzymanie wysokiej jakości usług. Znajduje to odbicie w liczbie wypożyczanych książek i ilości odwiedzin. Pamiętamy, że na odpowiednią jakość usług składa się łatwość dostępu do poszukiwanej książki i troska o czas czytelnika, stała analiza potrzeb Instytutu i użytkowników.

Ze względu na różnorodność kierunków kształcenia w ZSP w  Białobrzegach – Biblioteka Szkolna gromadzi zbiory z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przyjętych programów nauczania oraz z potrzebami użytkowników biblioteki.

         Zbiory biblioteki obejmują dwie grupy materiałów:

1. Dokumenty piśmiennicze: wydawnictwa informacyjne, programy szkolne, lektury, literaturę techniczną oraz inną popularno – naukową  w ilości zaspokajającej potrzeby uczniów i nauczycieli, literaturę piękną, wydawnictwa albumowe, czasopisma i inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania.

2. Dokumenty niepiśmiennicze: kasety video, kasety magnetofonowe, programy multimedialne  na CD – ROM – ach: Encyklopedia PWN – 1998, Encyklopedia FOGRA, Atlas historyczny. Atlas geograficzny, Słownik języka polskiego, płyty CD – ROM z prenumerowanych czasopism m.in. „Wiedza i Życie”, „PC – World – Komputer”, „Internet”, Filmy DVD

Biblioteka szkolna oferuje:

-  bogaty atrakcyjny księgozbiór,

-  bogate zbiory audiowizualne,

-  komputerowy katalog zbiorów,

-  dostęp do Internetu

W chwili obecnej Biblioteka dysponuje 7 komputerami z dostępem do Internetu, w tym trzy komputery z programem bibliotecznym „MOL OPTIVUM” z możliwością korzystania z bazy danych i katalogów komputerowych. Centrum multimedialne otwiera możliwości uczniom, nauczycielom  i pracownikom naszej szkoły. Chcemy, aby nasi uczniowie mieli możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji i poszerzania swoich horyzontów. Dzięki nowoczesnej skomputeryzowanej bibliotece szkolnej wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z Internetu, słowników oraz encyklopedii multimedialnych. Podnosimy jakość i dostępność kształcenia szczególnie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu, wyrównując tym samym ich szanse edukacyjne. Centrum multimedialne w Bibliotece szkolnej w ZSP zaspakaja potrzeby naszych użytkowników, dostarczając im informacji i pomysłów oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak niezbędne we współczesnym społeczeństwie.

- Masz do napisania pracę na komputerze?

- Chcesz skorzystać z programów multimedialnych?

- Potrzebujesz informacji?

 Z nami dotrzesz do każdej potrzebnej Ci informacji!

                                                        SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony