YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 82398
Wszystkie wizyty: 404522
Odsłon dzisiaj: 696
Liczba odsłon: 2054985

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w warunkach zagrożenia

 

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

Na egzamin należy przynieść:

 • własne przybory piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);
 • butelkę wody;
 • coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdaje się dwa egzaminy.

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. dla zdających:
 

I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.4 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.5 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.6 Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.7  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

II.  Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 

2.2  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 

2.4  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 

2.5 Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 

2.6 Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.


III.  Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń


3.1 Przy wejściu do szkoły wywieszona będzie informacja:

 • dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 • zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierająca numery telefonów do służb medycznych
 • zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

3.2 Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 

3.3 Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
 

3.4 W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający mają obowiązek korzystania z niego przed skorzystaniem ze słownika.

 

IV.  Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące zdających:

 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
 • po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
   

4.2 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 

4.3 Zdający proszeni są o dzielenie się wrażeniami po egzaminie między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikanie spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 

4.4 Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony