Projekt  "PROFESJONALNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PROFESJONALNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”

 

WNIOSEK ucznia o praktyki zagraniczne

 

 


 

Projekt  
"Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Wartość projektu: 2464620,89 zł. Wartość dofinansowania: 2094927,76zł.

 


Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych projektów unijnych znajdują się na starej stonie internetowej w zakladce menu Strona archiwalna. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach zrealizował następujące projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

Projekt 
„DOBRA SZKOŁA – BLISKO DOMU”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

O projekcie

W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 17 sierpnia 2010r. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach podpisało umowę
z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Dobra Szkoła – Blisko Domu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Starosta Powiatu Białobrzeski – Andrzej Oziębło i  Wicestarosta Powiatu – Artur Pastuszka

Wartość projektu: 1 914 751,00 PLN,
Wartość dofinansowania:
1 632 345,27 PLN

Beneficjent Projektu: Powiat Białobrzeski, twórca i realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim służące podniesieniu zatrudnialności absolwentów szkoły, zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów. W projekcie przewidziano szeroki zakres działań zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i technicznych zmierzających do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych zwłaszcza na kierunkach technicznych, oraz wyposażenia ich w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

Czas realizacji
01.09.2010 – 30.06.2013

Grupy docelowe
Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie liceum profilowanego, technikum
w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik informatyk oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Planowane działania

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs prawa jazdy kat. B, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne (jazdy). Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu
 2. Zakup podręczników, materiałów dydaktycznych i oprogramowania testowego dla uczestników kursu prawa jazdy
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs barmański przeznaczone dla uczennic
 4. i uczniów klas technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych
 5. Zakwaterowanie podczas szkolenia, wyżywienie, dojazd na szkolenie dla uczestników kursu barmańskiego
 6. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji komunikacja w języku obcym skierowane do wszystkich uczestników projektu.
 7. Wyposażenie laboratorium języków obcych, zakup słowników i podręczników do nauki języka obcego
 8. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych grafika komputerowa w celu przygotowania do dalszego kształcenia na kierunkach elektronicznych i informatycznych. W zajęciach mogą brać udział uczniowie liceum profilowanego – profil zarządzanie informacją i technikum w zawodzie technik informatyk
 9. Wyposażenie pracowni komputerowej, zakup oprogramowania i podręczników
 10. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne gastronomia mające na celu przygotowanie uczniów technikum w zawodzie technik organizacji usług
 11. gastronomicznych do konkursu gastronomicznego
 12.  Wyposażenie pracowni gastronomicznej
 13. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne muzykologia skierowane do uczniów zespołu MISZ-MASZ oraz dla kandydatów do zespołu obejmujące naukę tańca, choreografii i muzyki.
 14. Zakup strojów dla zespołu
 15. Współpraca z pracodawcami w celu organizacji praktyk uczniowskich
 16. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne obsługa hoteli mające przygotować uczniów i uczennice do pracy w hotelarstwie
 17. Zakup komputerów i materiałów dydaktycznych
 18. Badanie potrzeb edukacyjnych i kierunków w których rozwija się lokalny rynek pracy.
 19. Promocja projektu, poprzez reklamę w mediach, na stronach WWW projektu, organizację Dni Otwartych w szkole
 20. Wycieczki tematyczne dla uczestników projektu oraz zajęcia specjalistyczne wyjazdowe dla klas o profilu sportowym
 21. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczniów biorących udział w projekcie
 22. Zakup wyposażenia sali służącej rozładowywania stresu – ścianki wspinaczkowej

 


Projekt
  „INNOWACJA EDUKACYJNA – ZDROWIE, SPORT,URODA”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


O projekcie
W dniu 11 stycznia 2011r. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Innowacja Edukacyjna – Zdrowie, Sport, Uroda”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Starosta Powiatu Białobrzeski – Andrzej Oziębło i  Wicestarosta Powiatu – Adam Bolek
 

Wartość projektu: 1 949 170,50 PLN,
Wartość dofinansowania: 1 700 651,25 PLN

Beneficjent Projektu: Powiat Białobrzeski, twórca i realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim służące podniesieniu zatrudnialności absolwentów szkoły, zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów. Działania te będą uzupełnione poprzez doposażenie placówki w nowoczesne materiały dydaktyczne. Realizacja projektu ma także na celu podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców i mieszkanek powiatu i wyposażenie ich w uniwersalne umiejętności i kompetencje zawodowe, pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

Czas realizacji: 01.03.2011 – 31.12.2013

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w ramach Technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, łącznie 50 osób z grupy uczniów/uczennic.

Planowane działania:

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs instruktora fitness, obejmujące zajęcia  teoretyczne i praktyczne. Celem zajęć będzie zdobycie uprawnień instruktorskich.  Zagwarantowane będzie dla uczestników również zakwaterowanie podczas szkolenia, dojazd  i wyżywienie.
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne Dietetyka
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji komunikacja w języku obcym skierowane do wszystkich uczestników projektu.
 4. Wyposażenie laboratorium języków obcych, zakup słowników i podręczników do nauki języka obcego
 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – trening sportowy
 6. Wyposażenie Sali gimnastycznej min: płotki, drążki do fitness, równoważnie, trampoliny, maty, stepery oraz inne przeznaczone do zajęć fitness.
 7. Zakup komputerów, oprogramowanie i podręczników niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych
 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne muzykologia skierowane do uczniów zespołu MISZ-MASZ oraz dla kandydatów do zespołu obejmujące naukę tańca, choreografii  i muzyki.
 9. Współpraca z pracodawcami w celu organizacji praktyk uczniowskich
 10. Badanie potrzeb edukacyjnych i kierunków w których rozwija się lokalny rynek pracy.
 11. Promocja projektu, poprzez reklamę w mediach, na stronach WWW projektu, organizację Dni Otwartych w szkole
 12. Wycieczki tematyczne dla uczestników projektu
 13. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczniów biorących udział w projekcie
 14. Wakacyjne warsztaty psychodietetyki (wyjazdowe)
 15. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – „Uroda” obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę kosmetyki
 16. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne „Kurs Masażu Klasycznego  i Segmentacyjnego” – szkolenie wyjazdowe

 


Projekt 
„Nauka to potęgi klucz”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 

O projekcie                                                                                           
Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne podpisało umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na dofinansowanie projektu „Nauka to potęgi klucz”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Prezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego pan Adam Świeczko, Skarbnik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego pani Grażyna Grela

Wartość projektu: 161 200, 00 PLN,
Wartość dofinansowania: 136 960,00 PLN                 
                                                    

Beneficjent Projektu: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne. Partner: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach. 
Realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia matematycznego w Technikum należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim  zmierzających do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych zwłaszcza na kierunkach technicznych, oraz wyposażenia ich w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.
Zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów.

Czas realizacji
01.09.2010 – 20.06.2011

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowi  grupa uczennic i uczniów z Technikum.

Planowane działania:

 1. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki.  Zajęcia przeznaczone są dla grupy uczennic i uczniów  z Technikum  (8 dziesięcioosobowych grup ).
 2. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole oraz konsultacje przez Internet, nauczanie w  programie „Korepetytor”.
 3. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczennic i uczniów biorących udział w projekcie.
 4. Efektywny program doradztwa zawodowego. Zdobycie wiedzy o obecnej  i przyszłej sytuacji na rynku pracy.
 5. Zakup zbiorów zadań z matematyki do programu „Korepetytor”.
 6. Promocja projektu, poprzez reklamę lokalnej prasie, na stronach WWW projektu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych projektów unijnych znajdują się na starej stonie internetowej w zakladce menu Strona archiwalna.

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły