Program pilotażowy MON


 


CERTYFIKAT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 

Wręczenie certyfikatu II edycji
"Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do II edycji „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Uroczyste przekazanie certyfikatów potwierdzających przynależność do programu odbyło się 26 kwietnia 2018r. w siedzibie Szkoły ZDZ im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Pani Dyrektor Iwona Matysiak odebrała certyfikat z rąk Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza. Udział w uroczystości wzięli uczniowie klas 1 TLW i 2 TLW pod opieką wychowawców.

Szkoły uczestniczące w pilotażu otrzymają od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie. Poza możliwością korzystania z instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego uczniowie, dostaną jednolite umundurowanie.

Uczestniczące w „Programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” szkoły prowadzą zajęcia o tematyce wojskowej, które kształtują postawy proobronne i patriotyczne. To jednolity program nauczania opracowany przez specjalistów z Ministerstwa Obrony Narodowej, który zwiększy szanse uczniów na dołączenie do Wojska Polskiego po zakończeniu nauki.

 

 

 

Podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie przez ZSP "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych 
- 4 grudnia 2018r.

 

W dniu 4 grudnia 2018 roku w siedzibie Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach na prowadzenie „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W imieniu Powiatu Białobrzeskiego, który jest organem prowadzącym szkołę umowę podpisała Dyrektor Szkoły Pani Iwona Matysiak, w imieniu Ministra Obrony Narodowej umowę podpisał Pan Waldemar Zubek – Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych.

Na mocy podpisanej umowy, w dniu 14 grudnia 2018 r. szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 45000 zł na zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia prawidłowego procesu szkolenia klas wojskowych, które przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności zajęć edukacji wojskowej.

Dla każdego ucznia klasy III TLw, objętego programem pilotażowym MON szkoła otrzymała kwotę 650 zł, która będzie przeznaczona na zakup umundurowania wojskowego.

Zgodnie z treścią umowy Beneficjent przeznaczy dodatkowo kwotę ponad 14000 złotych na zapewnienie ciągłości i trwałości programu nauczania „Edukacja wojskowa” zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w umowie (np. organizacja podróży historyczno-wojskowych do miejsc pamięci narodowej i niepodlegościowej, zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, realizację pakietu usługowego w postaci zajęć specjalistyczno-proobronnych)

W realizacji zadań wynikających z w/w programu wspiera szkołę 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny w Ogrodzienicach oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu. Otrzymane środki finansowe pozwolą na zakup wyposażenia i umundurowania, które umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie i uczyni je bardziej atrakcyjnymi dla uczniów naszej szkoły.

 

 

Wojskowe Dni Szkoleniowe w ramach programu pilotażowego MON

 

Klasy wojskowe realizujące program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej raz w miesiącu odbywają wojskowy dzień szkoleniowy w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Od początku roku szkolnego takie szkolenie odbyli 17 października, 21 listopada, 10 grudnia oraz 23 stycznia w 1. Grójeckim Ośrodku Radioelektronicznym w Ogrodzienicach, naszej jednostce patronackiej.

Podczas tych spotkań uczniowie realizują założenia programu MON uczestnicząc w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Do tej pory mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności z musztry biorąc udział wspólnie z żołnierzami z jednostki w defiladzie, posługiwania się sprzętem wojskowym, bronią w różnych sytuacjach, granatem na rzutni, strzelaniem przy wykorzystaniu przyrządu do nauki strzelania „CYKLOP”, zasadami działania strzelnicy kontenerowej. Zapoznawali się również z zasadami udzielania pierwszej pomocy, w tym żołnierzom na polu walki, praktycznie sprawdzali swoją wiedzę na torze taktycznym na temat poruszania się w ramach sekcji i plutonu oraz zasad ochrony obiektów. Czynnie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu technik pokonywania terenu, działania taktycznego pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu- i czteroosobowej.

Wyjazdy do jednostki wojskowej w Ogrodzienicach są niezwykle cenne, ponieważ uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności w realnych warunkach, co na pewno przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej.


 

 

 


 

Doposażenie pracowni logistycznej w sprzęt specjalistyczny oraz umundurowanie dla ucznia
z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej

 

W ramach udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji celowej do szkoły zakupiono pakiet wyposażenia szkoleniowego niezbędnego do prowadzenia prawidłowego procesu szkolenia klas wojskowych oraz indywidualny pakiet wyposażenia (umundurowanie) dla 17 uczniów klasy mundurowej objętych programem pilotażowym MON.

Zgodnie z umową na zakup pakietu wyposażenia szkoleniowego przeznaczono kwotę 44949,00 PLN, natomiast na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia dla ucznia przeznaczono kwotę 9010,00 PLN.

Pracownia logistyczna, w której klasy mundurowe odbywają zajęcia z „Edukacji wojskowej” została znacznie wzbogacona w sprzęt specjalistyczny, co pozwala na praktyczne wykonywanie zadań oraz zapoznanie się ze sprzętem podczas realizacji zajęć wynikających z programu pilotażowego MON.

 

 

Dotacja z MON na organizację obozu szkoleniowego

 

Miło nam poinformować, że w dniu 31 maja 2019 r. na mocy podpisanej umowy, w dniu 13 maja 2019 r. szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 9544,77 zł na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” tj. organizację obozu szkoleniowego dla klas  mundurowych realizujących ten program.

Obóz odbędzie się w dniach 9 – 13 września 2019 r. na terenie jednostki patronackiej tj. 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach.

 

Podsumowanie zajęć przedmiotu „Edukacja wojskowa”

 

W ramach realizacji Programu Pilotażowego MON uczniowie objęci patronatem uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w 8 zajęciach w ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych.

Zajęcia realizowane były głównie na terenie jednostki patronackiej tj. 1. ORel w Ogrodzienicach, a także na terenie szkoły, gdzie prowadzili je instruktorzy z jednostki wojskowej wykorzystując sprzęt szkoleniowy zakupiony z dotacji MON.

Zwieńczeniem zajęć z przedmiotu „Edukacja wojskowa” był przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2019 r. egzamin, który odbył się na terenie 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach. Składał się on z dwóch części: testu teoretycznego złożonego z 30 pytań, a także części praktycznej, podczas której zaprezentowali swoje zdolności z zakresu budowy, rozkładania i składania broni, rzutu granatem, taktyki na szczeblu drużyny, terenoznawstwa czy udzielania pomocy na polu walki. Po zakończonym egzaminie komisja pod przewodnictwem Pana mjr Pawła Hajduka, przedstawiciela szkoły i przedstawiciela WKU Radom dokonała podsumowania osiągnięć uczniów w Klubie Żołnierskim 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, gdzie wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia egzaminu.

 

 

 

OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS MUNDUROWYCH -  9 – 13 września 2019 r.

Kolejnym ważnym etapem realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” był obóz szkoleniowy dla klas  mundurowych realizujących ten program. Nasza szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie na  realizację obozu w kwocie 9544,77 PLN.
Obóz szkoleniowy odbył  się w dniach 9 – 13 września 2019 r. na terenie jednostki patronackiej tj. 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy III i IV TLw wraz z opiekunami: płk. Sławomirem Karpetą oraz wychowawcami: p. Martą Jaworską i p. Piotrem Cichawą. Wszyscy zostali zakwaterowani w namiotach na terenie patronackiej jednostki wojskowej.

Uczestnicy obozu brali aktywny udział w całodniowych zajęciach prowadzonych przez żołnierzy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach. Były to między innymi zajęcia z wyznaczania azymutu, wyboru miejsca i wykonania stanowiska ogniowego, prowadzenia działań rozpoznawczych, praktycznego prowadzenia i rozpoznania drogi marszu, ćwiczenia rozpoznawcze z broni strzeleckiej, praca na radiostacjach i wiele innych wynikających z realizacji programu „Edukacja wojskowa”.

Każdy dzień obozu był nowym wyzwaniem dla jego uczestników. Uczniowie nie mogli narzekać na nudę, gdyż zajęcia były bardzo ciekawe, wymagały zaangażowania i wysiłku. Obóz szkoleniowy pozwolił uczniom zdobyć  wiedzę i nowe umiejętności, ale również sprzyjał  integracji młodzieży.

Wszyscy uczestnicy obozu realizujący program MON otrzymali Certyfikaty zaświadczające o odbyciu obozu szkoleniowego  w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony