Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Praktycznej Nauki Zawodu

—————————————————————————————————————————————–

Szanowni Pracodawcy!

 

Bardzo się cieszymy, że od lat współpracują Państwo z naszą Szkołą w zakresie praktycznej nauki zawodu w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Białobrzegach. Chcąc pomóc w organizacji tego kształcenia przekazujemy informacje, które mogą być Państwu pomocne.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1. Pracodawcy często zgłaszają do Szkoły zapotrzebowanie na uczniów w danym zawodzie. Szkoła stara się pomóc poprzez promocję zawodu w Gimnazjach. Jednak nie mamy wpływu na ostateczny wybór kandydata do pierwszej klasy- kandydat sam wybiera pracodawcę.

2. Kandydat do pierwszej klasy ZSZ musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

 

Do pobrania:

 

Do pobrania w Sekretariacie Szkoły:

  • Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy

 

3. Pracodawcy zainteresowani realizacją przygotowania zawodowego i organizacją zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników, mogą prowadzić przygotowanie zawodowe samodzielnie lub wyznaczyć do tego celu wybranych pracowników (instruktorzy praktycznej nauki zawodu).


Instruktorem praktycznej nauki zawodu może zostać osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

a) Posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed 6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu,
 

b) Posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny (jak w pkt.a) oraz świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
 

c) Posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny (jak w pkt.a) oraz świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
 

d) Posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny (jak w pkt. a) oraz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
 

e) Posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny (jak w pkt. a) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

 

4. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę. Podstawą realizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta między pracodawcą i młodocianym pracownikiem, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jest obecny jego prawny opiekun.

 

Zawarcie umowy może odbywać się za pośrednictwem organizacji rzemieślniczej- wówczas ta organizacja potwierdza, iż przyszły pracodawca i młodociany pracownik spełniają warunki wymagane do realizacji przygotowania zawodowego oraz dostarcza do Szkoły kopię umowy.

 

Niezrzeszony pracodawca powinien osobiście zadbać o sporządzenie odpowiedniej umowy z pracownikiem młodocianym.

Kopię umowy pracodawca przekazuje do Szkoły.

Niezrzeszony pracodawca przekazuje do Szkoły wraz z kopią umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:

- kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do szkolenia,

- dokument stwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu powinna być zawarta w terminie przyjęć do szkoły, czyli z dniem 1 września.

 

Do pobrania:

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego dla pracodawców, którzy samodzielnie ją sporządzają z młodocianym pracownikiem.

 

5. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest możliwe gdy strony posiadają odpowiednie dokumenty:


a) pracodawca

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do szkolenia,

- dokument stwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego,

- dokument stwierdzający znajomość przepisów o ochronie pracy,

- oświadczenie pracodawcy, iż spełnia warunki do zatrudniania młodocianych pracowników (w szczególności dysponuje określoną liczbą stanowisk pracy adekwatną do liczby zatrudnionych młodocianych pracowników).


b) młodociany pracownik

- świadectwo ukończenia gimnazjum,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 

6. Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika jest zgłoszenie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – druki do pobrania na stronach internetowych Urzędów.

 

7. Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie młodocianego pracownika do ZUS - młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, a zatem podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy.

 

8. Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika w celu nauki zawodu realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie, w odniesieniu do zawodów
z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Ze strony internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: 

www.koweziu.edu.pl można bezpłatnie pobrać podstawy programowe oraz przykładowe programy nauczania dla wszystkich zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

9. Młodociany pracownik odbywający praktyczną naukę zawodu zobowiązany jest prowadzić dzienniczek PNZ, wypełniając w nim systematycznie realizację programu PNZ. Szkolący systematycznie podpisuje opisane czynności i uzupełnia je o uwagi, a na zakończenie semestru wystawia ocenę z zajęć praktycznych i wpisuje ją do karty ocen i dzienniczka PNZ.

Dzienniczek PNZ do nabycia w siedzibie Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach lub innej organizacji zrzeszającej pracodawców.

Do pobrania:

Wzór Dzienniczka Praktycznej Nauki Zawodu dla pracodawców, którzy nie są zrzeszeni w organizacji pracodawców.

 

10. Każdy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika powinien posiadać następujące dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy,

b) karta osobista pracownika młodocianego,

c) kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

d) w przypadku przyjęcia młodocianego w celu dokończenia nauki zawodu- kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

e) umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,

f) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu,

g) dokument potwierdzający zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi,

h) zaświadczenie o przeszkoleniu bhp, ppoż. podpisane przez młodocianego i szkolącego,

i) dokumentacja wstępnych i okresowych badań lekarskich,

j) rejestr zwolnień lekarskich,

k) wykaz pracowników młodocianych,

l) lista obecności,

ł) lista płac,

m) rejestr wydanej odzieży i obuwia roboczego,

n) program praktycznej nauki zawodu- zajęć praktycznych w danym zawodzie,

o) dzienniczek praktycznej nauki zawodu.

 

11. Pracodawca zamierzający ubiegać się o refundację wypłacanych wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne występuje z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację do właściwej (ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego pracownika przygotowania zawodowego) jednostki Hufców Pracy przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Powyższy wniosek może złożyć również w imieniu pracodawcy organizacja go reprezentująca.

Wniosek dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może być złożony w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego.


Do pobrania ze strony Wojewódzkiej Komendy OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży m. in.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

 

12. Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą korzystać z prawa do ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Decyzję o przyznaniu dofinansowania- w trybie decyzji administracyjnej- podejmuje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- pracodawca przedłożył – Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem- w Urzędzie Gminy właściwym do miejsca zamieszkania ucznia,

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin (czeladniczy lub potwierdzający kwalifikacje w zawodzie).

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Do wniosku należy dołączyć m. in.:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego.

 

Do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy właściwego do miejsca zamieszkania młodocianego m. in.:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Urząd Gminy w Białobrzegach:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Technikum

Kandydat do klasy pierwszej Technikum musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Do pobrania w Sekretariacie Szkoły:

Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy

 

Praktyczna nauka zawodu uczniów w formie praktyk zawodowych jest organizowana przez Szkołę.

Szkoła zawiera z pracodawcą umowę o odbycie praktyki zawodowej przez ucznia.

Praktyka zawodowa jest realizowana wg przyjętego w Szkole programu nauczania w danym zawodzie.

Ze strony internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: 

www.koweziu.edu.pl można bezpłatnie pobrać podstawy programowe oraz przykładowe programy nauczania dla wszystkich zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika praktyk oraz Raportu z praktyki zawodowej.

 

Do pobrania:

Formularz Dziennika praktyk

Formularz Raportu z praktyki zawodowej

 

Podstawowe akty prawne dotyczące Praktycznej Nauki Zawodu
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, z późniejszymi zmianami. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., z późniejszymi zmianami.

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony