Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Ekonomia i rachunkowość


TECHNIK EKONOMISTA 331403

Czego uczy się na zajęciach przyszły technik ekonomista?

W zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej: stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,  sporządzania biznesplanu.

W zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,  sporządzania dokumentacji kadrowej, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,  rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,  prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,  prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Przyszły technik ekonomista uczy się na następujących programach:

Gratyfikant GT jest programem wyposażonym w różne, rozbudowane funkcje niezbędne do efektywnego funkcjonowania działu kadr i płac. System ten pozwala na prowadzenie ewidencji osobowej w przedsiębiorstwie, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, generowanie i wystawianie różnego rodzaju umów.
Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecany jest firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych.
Płatnik jest to program komputerowy przygotowany na zlecenie ZUS przez firmę Asseco Poland SA. Celem oprogramowania jest tworzenie i weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych oraz wymiana informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 Miejsce realizacji praktyk zawodowych

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
 • urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe,
 • banki, oddziały lub jednostki terenowe
 • innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

 Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika ekonomisty?

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

Czego uczysz się na zajęciach?

W zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,  sporządzania dokumentacji kadrowej, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,  rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,  prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,  prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

W zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:  organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,  ewidencjonowania operacji gospodarczych,  przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,  wyceniania składników aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego,  sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenia analizy finansowej.

Przyszły technik rachunkowości uczy się na następujących programach:

Płatnik jest to program komputerowy przygotowany na zlecenie ZUS przez firmę Asseco Poland SA. Celem oprogramowania jest tworzenie i weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych oraz wymiana informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Gratyfikant GT jest programem wyposażonym w różne, rozbudowane funkcje niezbędne do efektywnego funkcjonowania działu kadr i płac. System ten pozwala na prowadzenie ewidencji osobowej w przedsiębiorstwie, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, generowanie i wystawianie różnego rodzaju umów.
Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecany jest firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych.
Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
 • urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe,
 • banki, oddziały lub jednostki terenowe
 • w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

 Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika rachunkowości?
Praca w działach finansowych (księgowości) we wszystkich podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej i centralnej, prywatnych firmach czy biurach rachunkowych. Praca technika rachunkowości odbywa się w biurze i opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu komputera oraz innego sprzętu biurowego.

Lekcja rachunkowości – praca w programie Gratyfikant GT:

Prowadzenie rozliczeń finansowych – praca w programie Płatnik:

 


WYDARZENIA EKONOMICZNE:


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

19 kwietnia 2024

Od marca 2024 roku nasi uczniowie mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki platformie edukacyjnej zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje przedsiębiorczości staną się jeszcze bardziej praktyczne.

Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi zmierzą się już niebawem nasi uczniowie. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami będą mogli przekonać się jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy.

Wirtualny biznes – realne kompetencje

W wirtualnej rzeczywistości młodzież wcieli się w rolę przedsiębiorców prowadzących biuro rachunkowe, salon kosmetyczny oraz firmę transportową. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.

„Jesteśmy przekonani, że udział w wirtualnej rywalizacji poprzez Branżowe Symulacje Biznesowe, będzie dla naszej młodzieży pierwszym krokiem w kierunku własnej działalności gospodarczej. Stale podnosimy jakość kształcenia w naszej szkole i szukamy innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, dzięki którym lekcje będą bardzie angażujące
i praktyczne komentuje wprowadzenie symulacji na lekcje”
 komentuje Jolanta Babik- Dyrektor Szkoły.

Nauczyciel jako mentor biznesu

Nowe umiejętności zdobyli również nauczyciele, którzy podczas praktycznych warsztatów z ekspertami REVAS zdobyli nie tylko wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Składa się na nią nie tylko wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, ale także zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój a nawet poziom zadłużenia.

W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymała Pani Agnieszka Zasławska.

Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Biznesowych, nasza szkoła dołączyła do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski.

Więcej informacji o Branżowych Symulacjach Biznesowych można uzyskać na stronie www.revas.pl


Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Od 13 listopada 2023 roku do 12 stycznia 2024 roku 19 zespołów, w sumie 66 osób, pod opieką p. Agnieszki Zasławskiej próbowało swoich sił w 22 edycji Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. SIGG to największy projekt edukacyjny, który w praktyczny, ale i bezpieczny sposób uczy inwestowania na giełdzie. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Formuła projektu obejmuje grę inwestycyjną realizowaną na bazie platformy GPWtr@der oraz moduł edukacyjny, w ramach którego młodzież szkolna zapoznaje się z zasadami działania giełdy oraz instrumentami giełdowymi. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystują do samodzielnego dokonywania wirtualnych transakcji z wykorzystaniem dostępnych w grze instrumentów finansowych (akcji, ETF-ów czy kontraktów terminowych). Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane są na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. Taki mechanizm doskonale oddaje giełdową rzeczywistość, a uczniowie w praktyce przekonują się, na czym polega inwestowanie na giełdzie, poznają ryzyko inwestycyjne i skutki niewłaściwych decyzji. Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie mają także możliwość zdobycia umiejętności analizowania danych i sytuacji na rynku, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie.


XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 8 listopada 2023r. odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z hasłem przewodnim Kapitał społeczny w procesie gospodarowania. W Olimpiadzie wzięła udział grupa uczniów z klasy  II THR, IV THR i V TŻE  – Olimpiada organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dokonując wyboru tegorocznego hasła przewodniego, Komitet Główny OWE chciał zwrócić uwagę uczestników na społeczny charakter ekonomii. Ze zjawiskami ekonomicznymi młodzież spotyka się na co dzień, niekoniecznie jednak zastanawia się nad treścią ekonomiczną i społeczną tych zjawisk. Dlatego wielkim wyzwaniem dla uczestników Olimpiady było połączenie, podczas rozwiazywania zadań, posiadanej wiedzy podręcznikowej z realnym życiem gospodarczym i społecznym.


Spotkanie uczniów klas IV Technikum z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach

W dniu 20 kwietnia 2023r. odbyło się spotkanie uczniów Technikum, z klas IV TI, IV TŻH, IV TEL z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach. Uczniowie pozyskali cenne informacje dotyczące instrumentów rynku pracy, metod i sposobów poszukiwania pracy oraz staży jako formy zwiększającej  szanse na rynku pracy.
 

„Kurs obsługa kas fiskalnych”

W dniach 9-10 lutego 2023r. grupa 14 uczniów z klasy II i IV Technikum,  wzięła udział w  „Kursie obsługi kas fiskalnych”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem odbytego szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności w posługiwaniu się jednostanowiskowym zestawem, tj. kasą fiskalną, czytnikiem kodów oraz wagą, a także programem magazynowo – sprzedażowym. Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie prowadzić sprzedaż w oparciu o kasę fiskalną, umiejętność obsługi programu magazynowo–sprzedażowego, poznali zasady prawidłowej obsługi klienta oraz formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia zdobytą wiedzę i nabyte podczas szkolenia umiejętności potwierdzili przystępując do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego VCC Select Competences.
 

Kurs „Techniki sprzedaży z podstawami psychologii klienta” w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

W dniach 1 i 2 grudnia 2022r. grupa 20 uczniów z Technikum wzięła  udział w szkoleniu „Techniki sprzedaży z podstawami psychologii klienta”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmowało wiedzę dotyczącą pozyskania klientów, nawiązywania kontaktu z klientem, prezentacji oferty handlowej, negocjacji cen oraz obsługi posprzedażowej. Podczas szkolenia uczniowie nabyli również wiedzę z zakresu specyfiki docelowych grup klienckich. Na zakończenie szkolenia uczniowie przystąpili do egzaminu prowadzącego do nabycia kwalifikacji, które powinna posiadać każda osoba pracująca w dziale handlowym przy realizacji procesu sprzedażowego.
 

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 9 listopada 2022r. odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z hasłem przewodnim „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”. W Olimpiadzie wzięła udział grupa uczennic z klasy IV TŻE – Maria Błońska, Anna Klik, Weronika Kowalczyk, Sylwia Senator, Wiktoria Strzemińska, Julia Szymaniak. Olimpiada organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podstawowym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce oraz rozbudzanie kreatywnych postaw wobec występujących zjawisk ekonomicznych w otaczającej nas rzeczywistości. Ze zjawiskami ekonomicznymi młodzież spotyka się na co dzień, niekoniecznie jednak zastanawia się nad treścią ekonomiczną i społeczną tych zjawisk. Dlatego wielkim wyzwaniem dla uczestniczek Olimpiady było połączenie, podczas rozwiazywania zadań, posiadanej wiedzy podręcznikowej z realnym życiem gospodarczym i społecznym.

 


„Kurs Własny biznes” w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

W dniach 10 i 11 października 2022r. grupa 26 uczniów z klas IV Technikum  wzięła udział w szkoleniu „Własny biznes”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dzisiejszych czasach wiele osób uznaje samozatrudnienie czy też otwarcie własnego biznesu za drogę rozwoju kariery zawodowej. Jednak nie ma jednej drogi do własnego biznesu, która zagwarantuje sukces. Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie. Uczniowie uczestnicząc w szkoleniu „Własny biznes” otrzymali cenne wskazówki dotyczące otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, aspektów związanych z umiejętnościami kreatywnego myślenia, komunikacji, negocjacji, sprzedaży i marketingu. Uczestnicy szkolenia zdobytą wiedzę i nabyte podczas szkolenia umiejętności potwierdzili przystępując do egzaminu zewnętrznego VCC Select Competences.
 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE:


Bom dia!🇵🇹      30 października 2022

Pożegnania nadszedł czas. Nasza podróż do Portugalii dobiegła końca…😪🇵🇹Podczas uroczystej czwartkowej kolacji w ekskluzywnej restauracji, każdy z nas otrzymał certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w programie praktyk zagranicznych.📜🍽️🥂😋 Dzięki certyfikatom, łatwiej będzie nam zdobyć wymarzoną pracę, oraz zadecydować o pobliskiej przyszłości zawodowej.👨‍💻👩‍⚖️👷‍♂️🤷‍♀️
Pożegnania są zawsze trudne, tak też było w tym przypadku….Będziemy tęsknić za przemiłymi pracodawcami, gospodarzami, urzekającymi widokami Bragi, Porto, Lizbony i Fatimy….🌍⛲🌃⛪😵
W piątkowy ranek po pysznym śniadaniu kończyliśmy się pakować i dopinać wszystko na przysłowiowy „ostatni guzik”.🔘💼✈️ O godzinie 12:50 w pobliżu naszego apartamentu czekał na nas zapewniony przez gospodarzy Bragamob autokar, który zawiózł nas na lotnisko.🌬️🚌🛫 Bez komplikacji przeszliśmy odprawę. 👨‍✈️👩‍✈️✈️. Czekając na nasz lot wspominaliśmy miło spędzony czas w Portugalii.😁👌🤙💓 Lot powrotny rozpoczął się o godzinie 16:30.🛫✈️ Zostawiając za sobą Portugalię na naszych twarzach zagościł smutek oraz tęsknota, jednakże w sercach pozostały niezapomniane chwile i wspomnienia. 😟😢❤️🔒Lot przeminął nam stosunkowo szybko, ⏰🏃‍♂️ po chwili zorientowaliśmy się, że jesteśmy na polskim niebie. To już Polska! 🇵🇱🌎🛬 Z uśmiechem na twarzy witaliśmy Kraków.😆🐉🌆 Ostatnim etapem naszej podróży była droga powrotna do Białobrzegów. 🚐 W mgnieniu oka, spostrzegliśmy się, że jesteśmy na miejscu, gdzie czekali na nas: rodzice, przyjaciele, rodzina, znajomi i drugie połówki. 💏👨‍👩‍👦💖 Wszyscy jednogłośnie stwierdzamy : „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!”🏠💖👌  Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś powrócimy do Portugalii. 😄🤞 Dziękujemy za wspaniałe przeżycia i możliwość poznania tamtejszej kultury. ❤️😉
Obrigada! Akredytacja Erasmus + Technik Rachunkowości, Technik Logistyk, Technik Informatyk
 

Drugi tydzień praktyk w Portugalii    

28 października 2022r. Olá!✌😻 Drugi tydzień pracy w branży informatycznej, rachunkowości oraz logistycznej dobiega końca!😎🤗 Rozpoczęliśmy go z wielką radością i entuzjazmem po niezapomnianych wrażeniach, nabytych w trakcie weekendowych wycieczek.🏞⛪🚎 Pomimo rozleniwienia zwarci i gotowi zabraliśmy się za doskonalenie naszych umiejętności zawodowych, dzielnie wykonując powierzane nam zadania, które nie zawsze były proste!😬⚠️😖 W trakcie przerw na lunch próbowaliśmy przeróżnych portugalskich dań, które podbiły nasze kubki smakowe.🍲🇵🇹 Mimo niesprzyjającej pogody🌧🌦 po pracy nikt z nas nie siedział w domu. Wolny czas spędzaliśmy, przechadzając się ulicami urokliwej Bragii.😻🏰🌇 W ostatnich dniach pożegnaliśmy się z naszymi pracodawcami oraz poznanymi przyjaciółmi👬👫👭 wręczając im drobne upominki w postaci słodyczy🍬🍭. Miłym zaskoczeniem było to, że niektórzy odwdzięczyli gest i również obdarowali nas małymi prezencikami!🎁😍 Niestety, czas w dobrej atmosferze bardzo szybko mija, tak samo nasz wyjazd do Portugalii powoli zmierza ku końcowi.🥺🥰✨  Akredytacja Erasmusa🇪🇺 Technik informatyk, technik rachunkowości, technik logistyk.

 

Pierwszy tydzień praktyk w branżach informatycznej, rachunkowości i logistycznej  21 października 2022

Bom Dia😇😁Pierwszy tydzień praktyk w branżach informatycznej, rachunkowości i logistycznej uznajemy za zaliczony 😃💪 Rozpoczęliśmy go z wielkim entuzjazmem pomimo wcześniejszych obaw, jak to będzie w innym kraju 🤨😊 W poniedziałek podzieleni na 2-u i 3-osobowe grupy zagłębialiśmy się w portugalski system pracy📚🗺️🌧️ Na szczęście nasi szefowie i współpracownicy wykazali się wielką dozą cierpliwości, uprzejmości i życzliwości wobec nas 🤗🥰 Praca w tutejszym kraju bardzo różni się od pracy w Polsce 💼😌 Portugalczycy nie stresują się nadchodzącymi zadaniami oraz nie żyją tylko pracą 👨‍👩‍👧‍👦🚵🏄 Pomimo takiego stylu pracy, ich kraj rozwija się bardzo dobrze 📈 Nasze obowiązki to między innymi: praca przy wydrukach🖨️ edytowaniu zdjęć💾 naprawie komputerów🖥️⌨️ konfigurowaniu sieci 🌐 segregowaniu dokumentów oraz ich skanowaniu 🗂️📥 segregacji dowodów zakupu i ich księgowaniu📑 organizacji stron internetowych poszczególnych firm💻 wpisywaniu danych z faktur do programu księgowego 📇 korzystaniu z Excela w celu sporządzenia sprawozdania finansowego📊 przygotowywaniu towarów do wysyłki 📦 rozmieszczaniu towarów na półkach 🗳️ rozładowywaniu towarów 🗞️🚚 nauki wykorzystywania specjalistycznych systemów informatycznych potrzebnych do wykonywania pracy w konkretnym zawodzie 💻🖱️ Każda grupa robiła coś innego i bez wątpienia bardzo ciekawego 🥰 😎 Nasi pracodawcy po zorganizowaniu stanowisk pracy, wdrożyli nas w tutejszy system oraz przydzielili zadania zgodnie z naszymi kompetencjami, abyśmy czuli się dobrze ☺️ Chętnie opowiadają nam o historii Portugalii oraz jej zwyczajach 🇵🇹 a my opowiadamy im ciekawostki o naszym kraju 🇵🇱🌍 Atmosfera jest miła i przyjazna🤩😍 Ci z nas, którzy już kiedyś odbyli praktyki zawodowe w Portugalii odwiedzili swoich byłych pracodawców 🫂🙍Udało nam się nawiązać kontakty na przyszłość 😉 Wszyscy z wielką ekscytacją czekamy na kolejny tydzień zapoznawania się z Portugalią i jej pracą 😃😜 A przed nami weekend wycieczek i zwiedzania najpiękniejszych miejsc Portugalii 🥰AKREDYTACJA ERASMUSA 🇪🇺 Technik informatyk, technik rachunkowości oraz technik logistyk 👋

 

Bom dia!              

24 października 2022r. Właśnie zakończył się nasz weekend w Portugalii.  Rozpoczęliśmy go w sobotę, wczesną pobudką o 4:00 rano, by o 5:30 wyjechać na wycieczkę do Lizbony. Podczas drogi pogoda nie rozpieszczała nas, padał mocny deszcz. Niektórych z nas “dopadł  nawet w autobusie”. Kiedy dojechaliśmy na miejsce wyszło słońce, wynagradzając naszą cierpliwość. Zaczęliśmy zwiedzanie od Katedry Najświętszej Maryi Panny, która zarazem jest najstarszym kościołem w Lizbonie. Później przeszliśmy do najsłynniejszej cukierni w Lizbonie, która wypieka znane na całym świecie  ciasteczka – Pastel de Nata. Po spróbowaniu tutejszych smakołyków doszliśmy do pomnika Odkrywców – monumentalnej  konstrukcji, która została zbudowana w 1940 roku na portugalską wystawę światową. Następnie zwiedziliśmy wieżę  Torre de Belém, który jest jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc w Lizbonie. Dojeżdżając do centrum Lizbony mogliśmy oglądać piękne widoki stolicy Portugalii. Następnie  pojechaliśmy do Fatimy, miejsca, w którym 13 maja 1917r. Matka Boża objawiła się trójce dzieci (Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie). Każdy mógł zwiedzić Bazylikę Matki Bożej, Kaplicę Objawień, Kaplicę Najświętszego Sakramentu. Mogliśmy zakupić pamiątki dla najbliższych.  Około godziny 23.00 dojechaliśmy do naszych apartamentów, zmęczeni ale przepełnieni emocjami mogliśmy odpocząć. W niedzielę  wybraliśmy się na wycieczkę do Porto. Na początku mogliśmy z okien autobusu podziwiać wzburzony ocean. Następnie przeszliśmy  uliczkami miasta docierając do Dworca kolejowego Sao Bento, jednego z najpiękniejszych dworców w Portugalii. Wnętrze przepełnione jest panelami wykonanymi z płytek azulejos . Przedstawiają one sceny związane z historią i życiem w Portugalii. Następnie przeszliśmy przez most Ponte Dom Luis I na druga stronę miasta, gdzie oglądaliśmy cudne krajobrazy przepięknego Porto oraz zjedliśmy pyszny lunch. Po krótkim odpoczynku mogliśmy spacerować długim wybrzeżem rzeki Douro. Zmęczeni ale radośni wróciliśmy do naszych apartamentów w Bradze, zastanawiając się co przyniesie kolejny tydzień. Akredytacja Erasmusa🇪🇺 Technik informatyk, technik rachunkowości, technik logistyk.


Praktyka zawodowa w Portugalii    

17 października 2022r. Bom dia! 😀🖐️ 14 października rozpoczęliśmy długo wyczekiwaną podróż do Portugalii🇵🇹. Po pożegnaniu się z najbliższymi🧑‍🤝‍🧑, przepełnieni ekscytacją i emocjami o godzinie 17:00 pod opieką Sorki Nowak i Sorki Becz wyjechaliśmy w 3-godzinną trasę na lotnisko imienia Jana Pawła II w Krakowie 🚌. Po drodze dodatkową atrakcją dla nas było podziwianie dawnej stolicy Polski nocą🌛. Po dojechaniu, bezproblemowo przeszliśmy odprawę i około godziny 21:45 rozpoczęliśmy nocny lot do Porto ✈️🌠,minął on naprawdę szybko, gdyż większość uczestników spała🥱😴. Po wylądowaniu przyjechał po nas opiekun z Braga Mob i około godziny 2:00 trafiliśmy do naszych apartamentów🌁. Sobota była wspaniała! Po rozpakowaniu się i odespaniu poszliśmy na śniadanie/ lunch do pobliskiej galerii na McDonalda🍔🍟. Potem rozpoczęliśmy zwiedzanie dystryktu Braga wraz z prześmiesznym przewodnikiem Panem Leandro ,  który rzucał żartami jak z rękawa i w bardzo ciekawy sposób opowiadał różne historie i ciekawostki, przykuwając tym naszą uwagę. Pomimo chłodnej pogody i mżawki 🌧️☔, odwiedziliśmy dwa przepiękne sanktuaria ⛪ – Sameiro położone w najwyższym punkcie miasta z przepiękną panoramą, oraz Bom Jesus, wokół którego rozciągały się wręcz magiczne ogrody 🌺. Na zakończenie dnia przeszliśmy się głównymi ulicami miasta, które doprowadziły nas do mieszkań. Po zjedzeniu kolacji w sławetnym LP😂🥩,  mieliśmy spotkanie organizacyjne z opiekunkami 👭, a następnie graliśmy i żartowaliśmy integrując się🎲🃏. Niedzielę mieliśmy dla siebie. Mogliśmy oglądać filmy🎥🎬, iść do galerii albo zwiedzać okolice. Te trzy dni zleciały szybko. Zmęczeni, ale zadowoleni położyliśmy się spać😴🛏️. Zastanawiając się jacy będą nasi pracodawcy🤔🧐. Ale to już w następnej relacji.😊 Vejo vocè  em breve…😘 Do zobaczenia wkrótce…😁


„Nic nie może przecież wiecznie trwać”… 🙈    

Po dwóch ciepłych i słonecznych tygodniach spędzonych w Bułgarii 🇧🇬☀️nadszedł czas na pożegnanie się z miłymi pracodawcami👨🏼‍💼👩🏼‍💼urzekającym krajobrazem 🌅🌊oraz iście wakacyjną pogodą ☀️🏖 A więc we wtorek wraz ze wschodem słońca 🌅wyrusza pierwsza grupa udająca się Zieloną Podróżą 🌿🌳do naszej ukochanej Polski 🇵🇱❤️Po długim dniu jazdy 🚎 docieramy do Hotelu Crisana w Rumunii 🏨🇷🇴 gdzie był zarezerwowany nocleg 🛏🌝 Po śniadaniu, wypoczęci i gotowi na kolejne wyzwania 🤯😄 kontynuowaliśmy drogę powrotną do Polski. Już po południu 🕖😍przekroczyliśmy granice naszego kraju. Wieczorem, 3 sierpnia zawitaliśmy w Białobrzegach👋🏻🧜🏻‍♀️ gdzie mogliśmy ujrzeć swoich bliskich. Wzruszeniom nie było końca 🥺 💕 Zmęczeni, ale uradowani  podziękowaliśmy naszym wspaniałym kierowcom 🚌😊 za bezpieczną podróż oraz miło spędzony czas 😍Teraz czekamy na drugą grupę 😄😇
 Dwa dni poźniej do powrotu przygotowuje się pozostała część uczniów wraz z opiekunkami 👩🏼‍💼😁W czwartek po południu rozpoczęliśmy pakowanie swoich bagaży🧳🎒a już o godzinie 20:00 wyruszyliśmy na lotnisko 😍✈️ do Burgas. Podekscytowani powrotem do rodzin 🏠czekaliśmy na nasz lot, musieliśmy się wykazać ogromną cierpliwością, ponieważ lot został opóźniony o godzinę⌚️🙁 ale na szczęście już o godzinie 00:45 wystartowaliśmy🛫😋 i 2 godziny później wylądowaliśmy 🛬🤩 na lotnisku Warszawa-Modlin 🇵🇱gdzie czekał na nas bus 🚌 Po zapakowaniu bagaży ruszyliśmy w drogę powrotną 😁Już tylko chwila dzieli nas od spotkania z bliskimi…💕 Niestety nasza podroż dobiegła końca 🥺✨ Po razem spędzonych 2 tygodniach nadszedł czas na pożegnanie i powrót do swych domów 🏠🤩 Jesteśmy wdzięczni ❤️ za możliwość rozwoju 📚🧠 poszerzenie swych umiejętności 🤗 oraz za udział w pełnym wrażeń wyjeździe 🇧🇬😎
Mamy ogromną nadzieję, że to nie koniec naszych podróży po świecie! 🌍🗺❤️ Akredytacja Erasmusa 🇪🇺
Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik ekonomista
 

 


Drugi tydzień praktyk w Bułgarii     8 sierpnia 2022

Witajcie! 😍 Kolejny tydzień praktyk zagranicznych minął w mgnieniu oka 👀😎  Z radością możemy przyznać, że dostarczył nam niezapomnianych wrażeń 😀 Każdego dnia mierzyliśmy się z nowymi wyzwaniami! Nie było czasu na nudę 🤩 Doskonalenie zawodowe stało się dla nas przyjemnością łączącą ważne z pożytecznym 😊 Kontynuowaliśmy przydzielone obowiązki w recepcji hotelowej🏨 restauracji 🥘🍳 oraz w biurze administracji📚🖌 W poniedziałek wieczorem odbyło się uroczyste zakończenie praktyk w bułgarskich, nadmorskich hotelach 🌅🏞 Nasi pracodawcy oraz opiekunowie zorganizowali wspaniałą kolację 🍲🍉 a tuż po niej nastąpiło wręczenie certyfikatów 👩🏻‍🎓🧑🏼‍🎓📜 Czekamy na kolejne wyzwania, jakie sprawi nam los! ✨ A już niebawem ruszymy w drogę powrotną… 🚌🚘✈️ Akredytacja Erasmusa 🇪🇺 Technik żywienia, technik hotelarstwa, technik ekonomista.
 

 


Zwiedzamy najpiękniejsze zakątki Bułgarii    

30 lipca 2022r. Здравейте! – Witajcie ! 😃☀️🇧🇬 28 lipca mieliśmy małą odskocznię od poszerzania umiejętności w swoich zawodach. Wybraliśmy się do Sozopolu – jednego z najbardziej romantycznych miasteczek nad Morzem Czarnym 🌊🌇🥰 Sozopol rozpościera się na dwóch półwyspach i dzieli się na Nowy oraz Stary Sozopol, który zachwyca drewniano – kamienną architekturą, ludowymi tawernami, kafejkami oraz nadmorska promenadą. Większość budynków miasta należy do zabytków. Nowy Sozopol to tętniąca życiem i muzyką część miasteczka z hotelami, pensjonatami, przytulnym restauracjami i kawiarenkami 🏨🏝️🏫 Jednym z głównych powodów odwiedzenia miasta była Cerkiew – kościół prawosławny Cyryla i Metodego. Przy tej samej uliczce jest Muzeum Etnograficzne – mieści się w budynku, który został odrestaurowany w swoim autentycznym wyglądzie i oferuje widok na malowniczą zatokę Sozopola🌅 Mogliśmy zobaczyć przytulność dawnego sozopolskiego domu z kominkiem i wszystkimi sprzętami kuchennymi🪑🛏️ Na drugim piętrze widzieliśmy piękne stroje, obrusy, dywaniki, poduszki i mankiety 🥻🏺🪗 Dziewczynom podobała się bizuteria z okresu Odrodzenia – kolczyki, pierścionki i bransoletki 💍💎📿Szkoda, że nie mogliśmy usiąść na zabytkowych sofach czy fotelach. Poczulibyśmy się jak prawdziwi Bułgarzy w tamtym okresie 🤩 Wspólnie zwiedziliśmy również najciekawsze miejsca miasta przy okazji podziwiając cudowne widoki znad wybrzeża 🌊😍 Pod koniec zwiedzania mieliśmy chwilę czasu na drobne upominki z tamtejszych straganów 🛍️😊 Po całym dniu emocji wróciliśmy uśmiechnięci do Primorska, gdzie czekała nas pyszna kolacja 🍲🍝😋 Pozdrawiamy ze słonecznej Bułgarii ! 🌞❤️🇧🇬 Akredytacja Erasmusa 🇪🇺Technik żywienia, technik hotelarstwa, technik ekonomista.

 

Zdobywamy doświadczenia zawodowe z Erasmusem                                       

28 lipca 2022r. Чао!🇧🇬 Pierwszy tydzień praktyk w branży gastronomicznej👩‍🍳👨‍🍳 hotelarskiej🏨💁‍♂️ i ekonomicznej👩‍💼👨‍💼 zaliczony😊💪 Pracę wykonywaliśmy z dużym zapałem i fascynacją. W piątek poznaliśmy naszych pracodawców, którzy zapoznali nas z przydzielonymi  stanowiskami pracy oraz związanymi z tym obowiązkami.  W sobotę podzieleni na kilka grup zaczęliśmy nabierać wprawy w powierzonych nam zadaniach. Oczywiście nasi opiekunowie służyli pomocą gdy pojawiały się pierwsze, drobne problemy 🤩🥰
Nasze obowiązki 🙉🙊
Grupa gastronomiczna: przygotowywanie potraw na show-cooking, obsługa klientów na sali, utrzymanie czystości na sali.
Grupa hotelarska: porządkowanie pokoi, obsługa gości w recepcji,
Grupa ekonomistów: archiwizacja dokumentów, kontrola dokumentów sprzedażowych.

Każdy zespół wykonuje równie interesujące zadania. Nie do opisania jest wdzięczność dla naszych nowych przyjaciół, którzy mają do nas anielską cierpliwość. Chętnie rozmawiają z nami, przy okazji pokazują nam kulturę bułgarską 🇧🇬 sami również interesują się kulturą polską🇵🇱 Rozmawiając z nami posługują się różnymi językami🗣️💬: bułgarskim🇧🇬 rosyjskim🇷🇺 ukraińskim🇺🇦 oraz francuskim🇫🇷 Zdarzają się również goście z którymi możemy rozmawiać w języku polskim 🇵🇱 Przy okazji klienci, których spotykamy w recepcji, restauracji czy w biurze uczą nas podstawowych zwrotów w ich rodzinnym języku. Atmosfera jest bardzo przyjemna, miła i przyjazna🤩😍 Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszego tygodnia praktyk zawodowych i wypatrujemy już kolejnego tygodnia. Akredytacja Erasmusa 🇪🇺 Technik hotelarstwa, technik żywienia i technik ekonomista

 

 

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1062731
Wizyty dziś: 105
Wizyty wczoraj: 614
Wizyty w tym miesiącu: 7304
Wizyty w tym roku: 93939
Wszystkie wizyty: 1062731
Odsłony dziś: 1411
Wszystkie odsłony: 8098378
Użytkownicy on-line: 6

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl