YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 90381
Wszystkie wizyty: 412505
Odsłon dzisiaj: 1464
Liczba odsłon: 2100096

OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA


mgr Agnieszka Malczewska- pedagog

 


mgr Alicja Reczko – pedagog


mgr Magdalenia Wieczorek – pedagog


mgr Edyta Wojdyr – psycholog
 

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Dni tygodnia

PEDAGODZY SZKOLNI

PSYCHOLOG SZKOLNY

 

Agnieszka Malczewska

 

Alicja

Reczko

 

Magdalena Wieczorek

 

Edyta Wojdyr

Poniedziałek

 

 

12.00 – 16.00

 

8.00 – 14.00 B

 

8.00 – 12.20

 

10.00 – 14.00

 

Wtorek

 

 

11.00 – 14.00 B

 

8.00 – 9.30

10.30 – 11.30

12.30 – 15.00

 

8.25 – 12.25

 

9.50 – 14.00

15.10 – 16.00

 

Środa

 

 

8.00 – 12.00

(8.00 – 10.00 B)

 

8.00 – 12.00

13.10 – 14.10

 

8.50. – 12.20

 

 

11.00 – 15.00

(12.00 – 14.10 B)

Czwartek

 

 

12.00 – 16.00

(13.00 – 14.00 B)

 

8.00 – 10.30

 

9.40-13.20 B

 

 

9.00 – 14.00

Piątek

 

 

9.00 – 14.00 B

 

8.50 – 9.40

10.30 – 11.10

 

8.00 – 12.25

 

12.00 – 15.00

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego, gdy:

1.   Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2.   Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3.   Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4.   Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
5.   Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
6.   Chciałbyś z kimś porozmawiać.
7.   Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
8.   Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

   

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 9 sierpnia 2017 roku, polega w szczególności na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz
  w środowisku społecznym,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 

- zajęć rozwijających uzdolnienia;

- zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;

- porad i konsultacji;

             – warsztatów.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 roku:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony