Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Egzamin maturalny

 

AKTUALNOŚCI  MATURALNE  2023/2024

 

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 1. uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą:
  1. 4-letnie liceum ogólnokształcące
  2. szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego
  3. 5-letnie technikum
  4. branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
 2. absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 3. osób, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnichz wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2024
 2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎ustnej (bez określania poziomu) i w części pisemnej (na poziomie podstawowym)
 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1246) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2024 r.

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 1. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej (bez określania poziomu) oraz w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Aby otrzymać świadectwo w 2024 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2024 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent, który jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

W 2024 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych, przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Terminy egzaminu maturalnego: 

Termin główny – od 7 do 25 maja 2024 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 12 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 20–21 sierpnia 2024 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY:

 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
  1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
   1. Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2021 r. – najpierw w maju, a następnie w sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2022 r. pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2023 r. pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2024 r. pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2024 r. pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
  2. w latach ubiegłych (2005–2023) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
   1. Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2024 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2024 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
 2. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
 3. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnejNiewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 4. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 5. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 6. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2024 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2024 r.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje zdającym:‎

 1. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 2. słabosłyszącym
 3. niesłyszącym
 4. słabowidzącym
 5. niewidomym
 6. z afazją
 7. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 8. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 9. o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)
 10. obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym
 11. z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 12. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 13. z chorobami przewlekłymi
 14. chorym lub niesprawnym czasowo
 15. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 16. którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 17. którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 18. z zaburzeniami komunikacji językowej
 19. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 20. z zaburzeniem widzenia barw.

 

Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎

Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎ Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskich ram kwalifikacji.

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎

Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2024 i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 9 lipca 2024 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 10 września 2024 r.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE 

 

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH
DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE

 

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1082613
Wizyty dziś: 499
Wizyty wczoraj: 574
Wizyty w tym miesiącu: 8500
Wizyty w tym roku: 113821
Wszystkie wizyty: 1082613
Odsłony dziś: 11490
Wszystkie odsłony: 8539313
Użytkownicy on-line: 12

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl