Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Rzecznik Praw Ucznia

 

W NASZEJ SZKOLE MOŻESZ POROZMAWIAĆ O WSZYSTKICH NIEPOKOJĄCYCH CIĘ SPRAWACH
Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA

 


mgr  EWA BECZ

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1.  Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

2.  Do zadań Rzecznika należy inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

3.  Rzecznik  sprawuje nadzór nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

4.  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

5.  W każdej problemowej sytuacji uczeń zwraca się do (z zachowaniem kolejności): wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Rzecznika Praw Ucznia

6. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami  pozostającymi w konflikcie.                   

7. W przypadku niezałatwienia sporu decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

8. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Pamiętaj
W każdym przypadku zwracasz się osób kompetentnych.
Możesz liczyć na ich pomoc i dyskrecję.
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem.

MOŻESZ  POROZMAWIAĆ Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA CODZIENNIE NA KAŻDEJ PRZERWIE ORAZ W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH   9.40 – 10.30.
 

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

           1. Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest:

a. organizowanie i pomaganie w pracach Samorządu Uczniowskiego

b. czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu Samorządu Uczniowskiego

c.  przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w Szkole

d. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie odwoływania

e. działanie na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego

f.  interwencja, mediacje w razie naruszenia podstawowych praw ucznia

                          g. reprezentowanie spraw ucznia na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego i Rady Pedagogicznej.

      2. Drobnymi przypadkami naruszenia praw ucznia zajmuje wychowawca klasy.

         3. Zgłoszenia do Rzecznika mogą być kierowane przez:

a. przewodniczącego klasy – w sprawach dotyczących klasy

b. rodziców (prawnych opiekunów) – w sprawach dotyczących ich dzieci

c. każdego ucznia – w sprawach jego dotyczących

d. wychowawcę – jeśli jego działania nie przyniosły rezultatu.

4. Rzecznik ma obowiązek w ciągu siedmiu dni ustosunkować się do zgłoszonego wniosku. W przypadku nie stwierdzenia złamania praw Rzecznik odmawia podjęcia działań w sprawie, podając uzasadnienie.

5. Rzecznik ma obowiązek zachować dyskrecję, jeżeli wymaga tego dobro sprawy, w której podjął się mediacji.

6. Rzecznik ma prawo do zbierania informacji dotyczących sprawy, w której podejmuje się obrony praw ucznia.

7. W wypadku braku możliwości bezpośredniego załatwienia sprawy z nauczycielem, a także we wszystkich innych przypadkach, Rzecznik ma prawo zwrócić się o pomoc do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty.

8. Rzecznika Praw Ucznia może odwołać forum Samorządu Uczniowskiego po złożeniu wniosku przez jego członka zwykłą większością głosów.

 

ZADANIA WYCHOWAWCY

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

3. W celu realizacji zadań wychowawca:

a) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

· różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące   zespół uczniowski,

· ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zgodnie z programem wychowawczym Szkoły,

b) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie w ramach klasowego zespołu wychowawczego, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

c) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

·  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

·  współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

·  włączania rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły,

d) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizacja i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

e) wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

ZADANIA NAUCZYCIELI

 Nauczyciel:

1. realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły ustalone w programach i w planie pracy własnym i Szkoły,

2. w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, higienę i bezpieczeństwo, szanować godność osobistą ucznia,

3. bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

4. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

5. programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

a.  przygotowuje do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,

b. rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością Szkoły,

c. przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności,

6. udziela uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

7. współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, ustala z nimi działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, 

8. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, rozpoznaje warunki życia swoich wychowanków i sposoby spędzania wolnego czasu, kontroluje realizację obowiązku szkolnego,

9. ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową Radą Rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły,

10. dokonuje systematycznej oceny sytuacji wychowawczej i dydaktycznej swoich uczniów, informuje Dyrekcję Szkoły, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych wychowanków,

11. dba o wyposażenie i estetykę powierzonych mu pomieszczeń szkolnych, przejawia troskę o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych,

12. reaguje na wszelkie przejawy agresji.

PRAWA UCZNIA

1.  Uczeń ma prawo do:

·  znajomości swoich praw,

·  rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań,

·  wyrażania własnych poglądów i opinii i zrzeszania się,

·  życia bez przemocy fizycznej i psychicznej,

·  ochrony swojego życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji,

·  nauki, informacji i jawnej, umotywowanej oceny, 

·  pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

·  ochrony zdrowia i ochrony swojej własności,

·  odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, Rady Pedagogicznej i Dyrektora,

·  zdawania egzaminu poprawkowego oraz egzaminu klasyfikacyjnego,

·  wolności sumienia, religii i przekonań.

2.  Uczeń należący do Kościoła lub innego związku wyznaniowego ma prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w dniach, które nie są dniami wolnymi od nauki. Zwolnienia udziela Dyrektor Szkoły na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych określając jednocześnie sposób wyrównania zaległości dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem. Wniosek o zwolnienie ucznia należy złożyć nie później niż 7 dni przed dniem zwolnienia.

3.  Uczennicy będącej w ciąży Szkoła udziela urlopu lub innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości, nie powodując opóźnień w zaliczeniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki wyznacza się dodatkowy termin egzaminu, dogodny dla uczennicy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

4.  Szkoła tworzy klimat sprzyjający przestrzeganiu praw ucznia i zachęcający uczniów do udziału w demokratycznie wybranych organach Szkoły, do prac nad tworzeniem jej statutu,

5.  W przypadku naruszenia praw ucznia, uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do:

a.  Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela  lub innego pracownika Szkoły,

b.  organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora Szkoły lub Radę Pedagogiczną,

c.   Rzecznika Praw Ucznia w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika Szkoły

6.  Skarga może być wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu.

OBOWIĄZKI UCZNIA

Każdy uczeń  ma obowiązek:

1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie,

2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,

4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasy,

5. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym

a. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c.  przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności i innym objawom agresji,

6. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,

7. usprawiedliwiania nieobecności według Regulaminu – „Zasady rozliczania frekwencji uczniów” ,
8. uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju – strój noszony przez ucznia  w szkole na co dzień powinien być skromny, czysty, estetyczny i nie powinien zawierać odznak i symboli przynależności do grup nieformalnych, nadmiernej ilości ozdób czy biżuterii,

9. uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, egzaminach, egzaminach próbnych w stroju uroczystym składającym się z: białej bluzki, ciemnej spódnicy lub spodni (w przypadku dziewcząt) lub białej koszuli, ciemnych spodni albo garnituru (w przypadku chłopców),

10. o stosowności stroju i pozostałych  elementów omówionych w poprzednich dwóch punktach decyduje wychowawca  klasy.

11. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, (udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych),

12.  dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni ,

13. wyłączania telefonu komórkowego i innych nośników elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych.

Uczeń ma obowiązek:

1. przestrzegania prawa szkolnego,

2. przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3. ochrony własnego życia i zdrowia, oraz przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,

4. dbania o wspólne dobro, ład i porządek oraz estetyczny wygląd Szkoły.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych nośników elektronicznych
1. uczeń przynosi do szkoły telefon lub inny nośnik elektroniczny na swoją odpowiedzialność
2.  w czasie trwania zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych nośników elektronicznych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane, dotyczy uczniów i pracowników Szkoły,
3.  po zajęciach edukacyjnych (przerwy i czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie ,,milczy”,
4.  nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych nośników elektronicznych, jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,

5.  zaginięcie lub kradzież telefonu lub innych nośników elektronicznych, na terenie szkoły należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji,
6.  naruszenie przez ucznia zasad użytkowania telefonów komórkowych i  innych nośników elektronicznych, na terenie Szkoły powoduje zabranie telefonu lub innych nośników elektronicznych do ,,depozytu” w gabinecie wicedyrektora do spraw wychowawczych. Po skończeniu zajęć lekcyjnych uczeń zgłasza się do wicedyrektora po aparat. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w tym dniu, aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

 

NAGRODY I KARY

  1. Za wzorową i przykładną postawę, dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia mogą być przyznawane uczniom nagrody i wyróżnienia:

1. pochwała wychowawcy wobec klasy,

2. pochwała Dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

3. dyplom gratulacyjny,

4. list pochwalny Dyrektora Szkoły do rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,

5. nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców lub inny organ szkoły,

6. inne nagrody i wyróżnienia ustanowione przez organ prowadzący Szkołę.

2. Za naganne zachowanie, nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń może być ukarany:

1.  upomnieniem wychowawcy,

2.  naganą dyrektora,

3.  przeniesieniem do innej klasy lub szkoły,

4.  skreśleniem z listy uczniów.

3. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów w następujących przypadkach:

a. kiedy uczeń jest skazany prawomocnym wyrokiem sądowym lub decyzją sądu przebywa w areszcie śledczym,

b. naruszania nietykalności cielesnej i godności osobistej albo stosowania gróźb karalnych względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,

c. zaboru lub zniszczenia mienia Szkoły lub osób wymienionych w pkt b

d. wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób wymienionych w pkt b

e. przebywania na terenie Szkoły, a także na imprezach organizowanych przez Szkołę, wycieczkach, w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków oraz ich posiadania, przechowywania lub rozprowadzania,

f.  świadomego i systematycznego naruszania obowiązków ucznia określonych w Statucie

g.  prostytuowania się lub czerpania korzyści z prostytucji

h. kiedy zachowanie ucznia zagraża współżyciu i bezpieczeństwu społecznemu,

i.   nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w Szkole wymiarze ustalonym w procedurach postępowania wobec ucznia wagarującego

j.  udziału w kradzieżach, rozbojach, wandalizmach i pobiciach,

k.  w zasadniczej szkole zawodowej, na wniosek zakładu pracy w związku  z rażącym naruszaniem przepisów kodeksu pracy.

5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w zasadzie po wyczerpaniu kar przewidzianych. W uzasadnionych przypadkach można skreślić ucznia nie stosując uprzednio w/w kar.

6. Procedura skreślania ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:

1. skierowanie wniosku przez wychowawcę do Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia z listy uczniów,

2. po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,  Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

3.  podjęcie decyzji przez Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów,

4.  możliwość odwołania się ucznia od wydanej decyzji w terminie 14 dni poprzez swoje organy przedstawicielskie lub bezpośrednio do Dyrektora Szkoły,

5.  Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu odwołania utrzymuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w mocy lub zawiesza jej wykonanie na dany okres,

7. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności w Szkole w wymiarze nie upoważniającym do skreślenia ucznia stosuje się inne kary przewidziane w procedurach postępowania z uczniem wagarującym .

8. Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznaniu mu nagrody lub zastosowaniu wobec niego kary.

9. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności ucznia.

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1082623
Wizyty dziś: 509
Wizyty wczoraj: 574
Wizyty w tym miesiącu: 8510
Wizyty w tym roku: 113831
Wszystkie wizyty: 1082623
Odsłony dziś: 11857
Wszystkie odsłony: 8539680
Użytkownicy on-line: 8

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl