ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach

                                                                                                                                            

 

 

 

Ocalmy od zapomnienia

 

O projekcie

Ocalmy od zapomnienia” to projekt Programu ERASMUS+ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach przez trzy kraje partnerskie: Polskę, Portugalię i Bułgarię przez 24 m-ce.
 

Czas realizacji

17.12.2018 – 16.12.2020

Grupy docelowe

W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów, natomiast w mobilnościach do krajów partnerskich będzie uczestniczyło 34 uczniów i 9 nauczycieli. Koordynatorem będzie strona polska, a kraje partnerskie będą ją wspierały w wybranych obszarach.

 

Wartość dofinansowania projektu

109 000 Euro (471 108,90 PLN)

 

Cele i projektu

Głównym celem projektu jest wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak również promowanie folkloru, odtworzenie tradycji ludowych krajów Unii Europejskiej, poszerzenie kompetencji gastronomicznych, uświadomienie wagi uczenia się języków obcych i kompetencji informatycznych. Rezultatem projektu będzie innowacja pedagogiczna „Ocalmy od zapomnienia” wdrożona przez kraje partnerskie, podzielona na 4 części:

 

I Taniec ludowy drogą do poznania kultury Europy

II Kuchnia regionalna jako ważny aspekt europejskiej kultury

III Obiekty Europejskiego dziedzictwa kulturowego

IV Języki obce kluczem do poznania dziedzictwa kulturowego Europy

 

Każda część będzie włączona do obowiązkowego programu nauczania z: wychowania fizycznego, technologii gastronomicznej, geografii i tandemowego nauczania historii. Wdrożona będzie nowoczesna metoda nauczania języków obcych CLIL.

 

Planowane działania

W ramach osiągania w/w celów i ich oceny planujemy następujące działania:

  • organizowanie przez partnerów spotkań z ciekawymi ludźmi w swoich regionach w celu kultywowania i odtwarzania tradycji kulinarnych, aby zgromadzić przepisy kulinarne i umieścić je w książce kulinarnej przygotowanej przez partnerskie szkoły pt.: „Regionalne smaki”,

 

  • organizowanie krótkoterminowych wymian uczniów w celu zdobycia umiejętności i kompetencji kluczowych: nauka języków obcych w międzynarodowym otoczeniu wielojęzycznych środowisk szkolnych i przygotowania się do europejskiego festiwalu tradycji, kultur i obrzędów narodowych, organizowanego w Polsce,

  • krótkie programy szkoleniowe dla nauczycieli w celu opracowania programu zajęć z zakresu europejskiego dziedzictwa kulturowego,

  • realizowanie wspólnie z rówieśnikami i nauczycielami ze szkół partnerskich projektów eTwinning, umieszczanie zdjęć na platformie eTwinning obrazujących zabytkowe miejsca, które warto obejrzeć w swoich regionach,

  • zorganizowanie w szkołach spotkań wielopokoleniowych (dziadkowie, rodzice, wnuki, itp.) o różnej tematyce: wspólne gotowanie wylosowanej potrawy z kraju partnerskiego, wspólny taniec kraju partnerskiego, wyszukanie i zaprezentowanie pięciu najważniejszych obiektów objętych szczególną ochroną UNESCO,

  • wdrożenie we wszystkich szkołach partnerskich innowacji pedagogicznej „Ocalmy od zapomnienia” polegającej na włączeniu do programów nauczania wychowania fizycznego, geografii, technologii gastronomicznej i historii poszczególnych części opracowanego przez partnerów programu zajęć oraz nauczania j. angielskiego metodą CLIL i tandemową,

  • porównywanie wyników comiesięcznej analizy przebiegu projektu z jego założeniami w zakresie postawionych celów,

  • prowadzenie copółrocznej ewaluacji projektu, prowadzenie ewaluacji wybranych zagadnień z chwilą zakończenia działań (szczególnie działań lokalnych w krajach partnerskich, związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami i projektami eTwinning),

  • upowszechnianie rezultatów projektu.

 

Efekty projektu

Z realizacji tego projektu odniosą korzyści nie tylko bezpośredni uczestnicy, ale również pozostali uczniowie i nauczyciele szkół, a także otoczenie społeczno-gospodarcze szkół partnerskich. Poprzez postawy młodzieży uczęszczającej do naszych placówek, model kształtowania kompetencji poszanowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Europy oraz wdrożenie innowacji pedagogicznej będą powszechnie wykorzystywane po zakończeniu projektu, jako skuteczne narzędzia w ochronie dziedzictwa kulturowego, w walce z barierami, ograniczeniami, uprzedzeniami i w budowaniu kultury włączenia społecznego.

 

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseRussian
Statystyka odwiedzin
499173
Wizyty dziś: 627
Wizyty wczoraj: 434
Wizyty w tym miesiącu: 627
Wizyty w tym roku: 14301
Wszystkie wizyty: 499173
Odsłony dziś: 5131
Wszystkie odsłony: 2471008
Użytkownicy on-line: 4

PARTNERZY SZKOŁY

KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2014 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content