Ocalmy od zapomnienia

 

O projekcie

Ocalmy od zapomnienia” to projekt Programu ERASMUS+ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach przez trzy kraje partnerskie: Polskę, Portugalię i Bułgarię przez 24 m-ce.
 

Czas realizacji

17.12.2018 – 16.12.2020

Grupy docelowe

W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów, natomiast w mobilnościach do krajów partnerskich będzie uczestniczyło 34 uczniów i 9 nauczycieli. Koordynatorem będzie strona polska, a kraje partnerskie będą ją wspierały w wybranych obszarach.

 

Wartość dofinansowania projektu

109 000 Euro (471 108,90 PLN)

 

Cele i projektu

Głównym celem projektu jest wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak również promowanie folkloru, odtworzenie tradycji ludowych krajów Unii Europejskiej, poszerzenie kompetencji gastronomicznych, uświadomienie wagi uczenia się języków obcych i kompetencji informatycznych. Rezultatem projektu będzie innowacja pedagogiczna "Ocalmy od zapomnienia" wdrożona przez kraje partnerskie, podzielona na 4 części:

 

I Taniec ludowy drogą do poznania kultury Europy

II Kuchnia regionalna jako ważny aspekt europejskiej kultury

III Obiekty Europejskiego dziedzictwa kulturowego

IV Języki obce kluczem do poznania dziedzictwa kulturowego Europy

 

Każda część będzie włączona do obowiązkowego programu nauczania z: wychowania fizycznego, technologii gastronomicznej, geografii i tandemowego nauczania historii. Wdrożona będzie nowoczesna metoda nauczania języków obcych CLIL.

 

Planowane działania

W ramach osiągania w/w celów i ich oceny planujemy następujące działania:

  • organizowanie przez partnerów spotkań z ciekawymi ludźmi w swoich regionach w celu kultywowania i odtwarzania tradycji kulinarnych, aby zgromadzić przepisy kulinarne i umieścić je w książce kulinarnej przygotowanej przez partnerskie szkoły pt.: "Regionalne smaki",

 

  • organizowanie krótkoterminowych wymian uczniów w celu zdobycia umiejętności i kompetencji kluczowych: nauka języków obcych w międzynarodowym otoczeniu wielojęzycznych środowisk szkolnych i przygotowania się do europejskiego festiwalu tradycji, kultur i obrzędów narodowych, organizowanego w Polsce,

  • krótkie programy szkoleniowe dla nauczycieli w celu opracowania programu zajęć z zakresu europejskiego dziedzictwa kulturowego,

  • realizowanie wspólnie z rówieśnikami i nauczycielami ze szkół partnerskich projektów eTwinning, umieszczanie zdjęć na platformie eTwinning obrazujących zabytkowe miejsca, które warto obejrzeć w swoich regionach,

  • zorganizowanie w szkołach spotkań wielopokoleniowych (dziadkowie, rodzice, wnuki, itp.) o różnej tematyce: wspólne gotowanie wylosowanej potrawy z kraju partnerskiego, wspólny taniec kraju partnerskiego, wyszukanie i zaprezentowanie pięciu najważniejszych obiektów objętych szczególną ochroną UNESCO,

  • wdrożenie we wszystkich szkołach partnerskich innowacji pedagogicznej "Ocalmy od zapomnienia" polegającej na włączeniu do programów nauczania wychowania fizycznego, geografii, technologii gastronomicznej i historii poszczególnych części opracowanego przez partnerów programu zajęć oraz nauczania j. angielskiego metodą CLIL i tandemową,

  • porównywanie wyników comiesięcznej analizy przebiegu projektu z jego założeniami w zakresie postawionych celów,

  • prowadzenie copółrocznej ewaluacji projektu, prowadzenie ewaluacji wybranych zagadnień z chwilą zakończenia działań (szczególnie działań lokalnych w krajach partnerskich, związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami i projektami eTwinning),

  • upowszechnianie rezultatów projektu.

 

Efekty projektu

Z realizacji tego projektu odniosą korzyści nie tylko bezpośredni uczestnicy, ale również pozostali uczniowie i nauczyciele szkół, a także otoczenie społeczno-gospodarcze szkół partnerskich. Poprzez postawy młodzieży uczęszczającej do naszych placówek, model kształtowania kompetencji poszanowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Europy oraz wdrożenie innowacji pedagogicznej będą powszechnie wykorzystywane po zakończeniu projektu, jako skuteczne narzędzia w ochronie dziedzictwa kulturowego, w walce z barierami, ograniczeniami, uprzedzeniami i w budowaniu kultury włączenia społecznego.


 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Ocalmy od zapomnienia”

11 marca 2019

W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu „Ocalmy od zapomnienia” realizowanego w naszej szkole we współpracy ze szkołami z Bułgarii – Profesionalna Gimnazja po Targovia i Restorantyorstvo i Portugalii – Esprominho w terminie od 17 grudnia 2018 do 16 grudnia 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ podajemy listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - w załączniku.

 

 

Spotkanie wielopokoleniowe w ramach projektu „Ocalmy od zapomnienia”

 

W ramach projektu „Ocalmy od zapomnienia” dnia 20 lutego 2019 roku o godzinie 11.00 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Na wymianę doświadczeń międzypokoleniowych przybyły wielopokoleniowe rodziny; babcie, dziadkowie, rodzice i wnuczęta. Spotkanie to było doskonałą okazją do tego, by młodzież dowiedziała się od swoich, i nie tylko, rodziców i dziadków o tym jak w przeszłości spędzano wolny czas, np. poprzez organizowane „potańcówki”. Jaka królowała moda, zwłaszcza w damskich strojach i jakie tańce wykonywano najczęściej. Ogromną ciekawość wśród słuchaczy wzbudziły opowieści o kuchni, co najchętniej przyrządzano i jakie potrawy dominowały. Młode pokolenie dopytywało o potrawy gotowane na szczególne okazje, jak święta lub uroczystości rodzinne.

Wiele lat różnicy między uczestnikami spotkania, ale jeszcze więcej wspólnych tematów do rozmów! To było bardzo owocne spotkanie, które upłynęło w wyjątkowo miłej atmosferze.

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony